Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 18162VergunningenKennisgeving Ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de gedeeltelijke transformatie van een kantoorgebouw (Zandkasteel) naar woningen, Ontwerp besluit objectvergunning, Ontwerp besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, Bijlmerplein 88, Amsterdam

Logo Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 3.31 van de Wet Ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend:

Met ingang van 1 april 2019 liggen in het kader van een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in paragraaf 3.6.1. Wet ruimtelijke ordening, met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende een termijn van 6 weken gelijktijdig ter inzage:

 

 • 1.

  Ontwerp omgevingsvergunning voor het transformeren van een deel (7 torens) van het kantoorgebouw naar 330 appartementen met gemengde voorzieningen (horeca-, maatschappelijke- en parkeervoorzieningen) op de locatie Bijlmerplein 888 te Amsterdam (olo-nummer:3267995, zaaknummer HZ_WABO-2017-013233).

   

  De ontwerp vergunning heeft betrekking op de navolgende aspecten:

  • °

   het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

  • °

   het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling (artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en af wijken van het bestemmingsplan ‘De Amsterdamse Poort’;

  • °

   het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht (artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

  • °

   het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 

 • 2.

  Ontwerp objectvergunning als bedoeld in de artikelen 4.2 en 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van bouwhekken deels in de openbare ruimte met daarop projectinformatie over sloop- en bouw en het ophangen van borden aan lantaarnpalen in de openbare ruimte met projectinformatie en omleidingsroutes op en nabij de locatie Bijlmerplein 888 te Amsterdam (Registratienummer: Z/17/159887)

 • 3.

  Ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 110 a van de Wet Geluidhinder ten behoeve van de bouw van woningen in 4 van de 7 torens van het te transformeren kantoorgebouw aan het Bijlmerplein 888 te Amsterdam.

 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit objectvergunning en het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden inclusief de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:

 

 • Stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150

 

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Vergunningen, stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, Stadsdeel Zuidoost op telefoonnummer 14020. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Amsterdam, 29 maart 2019

 

College van burgemeester en wethouders