Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 18160VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT GEMEENTE NOORDWIJK – SEIZOENSGEBONDEN PARKEERVERBODEN – DE ZUID, NOORDWIJK AAN ZEE

Logo Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat:

 • -

  de Boerhaaveweg, Dennenweg, Koepelweg, Beethovenweg, Atjehweg, Javaweg, Rembrandtweg en de Surinameweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Noordwijk;

 • -

  eerdergenoemde wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig, waar parkeren op de rijbaan is toegestaan;

 • -

  eerdergenoemde wegen in het strandseizoen een zeer hoge parkeerdruk hebben;

 • -

  dit te maken heeft met de ligging in Noordwijk aan Zee en het feit dat de wegen niet zijn aangewezen als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 sub a van de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2018 mag worden geparkeerd;

 • -

  dit op de drukste dagen betekent dat er aan beide zijden (deels) op de rijbaan wordt geparkeerd;

 • -

  de rijbaan op bepaalde locaties hierdoor dermate smal wordt, dat de doorgangsruimte voor hulpverleendiensten wordt belemmerd en de verkeersveiligheid in het gedrang komt;

 • -

  om deze situatie te voorkomen het daarom wenselijk is om een tijdelijk parkeerverbod op de volgende locaties in te stellen;

  • a.

   aan de noordoostzijde van de Boerhaaveweg tussen de Ligusterweg en Dennenweg;

  • b.

   aan de noordzijde van de Dennenweg tussen de Boerhaaveweg en Koepelweg;

  • c.

   aan de noordwestzijde van de Koepelweg tussen de Dennenweg en de Oude Zeeweg;

  • d.

   aan de noordzijde van de Beethovenweg tussen de Ligusterweg en de Rembrandtweg;

  • e.

   aan de noordwestzijde van de Atjehweg tussen de Beethovenweg en de Surinameweg;

  • f.

   aan de noordzijde van de Javaweg tussen de Rembrandtweg en de Atjehweg;

  • g.

   aan de noordwestzijde van de Rembrandtweg van de Erasmusweg tot en met huisnummer 11

  • h.

   aan de noordzijde van de Surinameweg tussen de Koepelweg en de Rembrandtweg;

 • -

  bovenstaande maatregel van kracht is van 26 april 2019 tot 1 oktober 2019 of eerder wanneer het weer daartoe aanleiding geeft;

 • -

  bovenstaande maatregel kan worden gerealiseerd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording;

 • -

  bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, de bruikbaarheid van de weg en de vrijheid van het verkeer te waarborgen;

 • -

  de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Noordwijk;

 • -

  het college van de burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de (gemachtigde van de) korpschef van de Eenheid Den Haag en dat er positief is geadviseerd;

Nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

B E S L U I T :

 • 1.

  Een tijdelijk parkeerverbod instellen door het plaatsen van de borden model E1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 zoals aangegeven op de bijhorende situatietekening op de volgende locaties:

  • a.

   aan de noordoostzijde van de Boerhaaveweg tussen de Ligusterweg en Dennenweg;

  • b.

   aan de noordzijde van de Dennenweg tussen de Boerhaaveweg en Koepelweg;

  • c.

   aan de noordwestzijde van de Koepelweg tussen de Dennenweg en de Oude Zeeweg;

  • d.

   aan de noordzijde van de Beethovenweg tussen de Ligusterweg en de Rembrandtweg;

  • e.

   aan de noordwestzijde van de Atjehweg tussen de Beethovenweg en de Surinameweg;

  • f.

   aan de noordzijde van de Javaweg tussen de Rembrandtweg en de Atjehweg;

  • g.

   aan de noordwestzijde van de Rembrandtweg van de Erasmusweg tot en met huisnummer 11;

  • h.

   aan de noordzijde van de Surinameweg tussen de Koepelweg en de Rembrandtweg.

 • 2.

  Een aantal van de onder 1 genoemde borden te voorzien van onderbord OB502 zoals aangegeven op de bijhorende situatietekening.

 • 3.

  de hiervoor omschreven maatregel van kracht te verklaren van 27 april 2019 tot 1 oktober 2019 of eerder wanneer het weer daartoe aanleiding geeft.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

namens dezen:

De teamleider van de afdeling Beheer Openbare ruimte Civiel,

I.Leemans

Datum besluit : 27 maart 2019

Bijlage: situatietekening

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.