Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2019, 18124Besluiten van algemene strekking

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot vaststelling van een bestuursreglement (kenmerk 01.053.735)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gezien de goedkeuring van de Minister voor Rechtsbescherming van 18 maart 2019;

Gelet op artikel 33d, eerste lid, van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:

a. afdelingshoofden:

functionarissen belast met de leiding van een dienstonderdeel van de Kansspelautoriteit;

b. bestuurslid:

lid van de raad als bedoeld in artikel 33c, eerste lid, van de wet;

c. bestuurssecretaris:

de secretaris van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit;

d. dienstonderdeel:

onderdeel van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 2 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2019;

e. Kansspelautoriteit:

de Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de wet;

f. Minister:

de Minister voor Rechtsbescherming;

g. plaatsvervangend voorzitter:

degene die als plaatsvervangend voorzitter van de raad is benoemd door de Minister;

h. raad:

de raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a van de wet;

i. reglement:

het onderhavige bestuursreglement;

j. voorzitter:

de voorzitter, bedoeld in artikel 33c, eerste lid, van de wet;

k. wet:

de Wet op de kansspelen.

Artikel 2. Vervanging

De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid of ontstentenis vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 3. Taken

 • 1. De raad verdeelt diens werkzaamheden in portefeuilles voor elk bestuurslid.

 • 2. De verdeling van werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wordt op de website van de Kansspelautoriteit bekendgemaakt.

 • 3. De raad stelt een bestuurssecretaris aan.

 • 4. De bestuurssecretaris is belast met ondersteuning van de raad.

Artikel 4. Vergaderingen

 • 1. De voorzitter:

  • a. roept de raad in vergadering bijeen;

  • b. stelt de agenda vast;

  • c. leidt de vergaderingen van de raad.

 • 2. De raad vergadert tenminste tien maal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter dat nodig acht, dan wel het andere bestuurslid dat onder opgaaf van redenen verlangt.

 • 3. Het hoofd van de afdeling Communicatie, Internationale Zaken en Bestuursondersteuning neemt deel aan de vergaderingen van de raad en heeft daarbij een adviserende stem.

 • 4. De bestuurssecretaris stelt, met instemming van de voorzitter, de agenda samen en draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.

 • 5. De vergaderingen zijn niet openbaar, tenzij de raad anders beslist.

 • 6. De raad kan zich tijdens de gehele of gedeeltelijke vergadering laten bijstaan door medewerkers van de Kansspelautoriteit of externen.

 • 7. De raad neemt zijn besluiten bij voorkeur in de vergadering van de raad. De raad is gerechtigd buiten de vergadering gedocumenteerd besluiten te nemen. De desbetreffende besluiten worden ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad.

Artikel 5. Het verslag

 • 1. De bestuurssecretaris draagt zorg voor verslaglegging van de vergaderingen. Het verslag van een vergadering behoeft de goedkeuring van de raad.

 • 2. Het verslag bevat ten minste:

  • a. een opgave van de ter vergadering aanwezige personen;

  • b. een vermelding van de datum, de plaats en de behandelde aangelegenheden;

  • c. zo nodig een voor goed begrip van hetgeen is besloten noodzakelijke, korte weergave van de gevoerde discussie;

  • d. een lijst van de genomen besluiten.

 • 2. Een bestuurslid dat zich niet kan verenigen met een genomen besluit, kan daarvan een met redenen omklede aantekening in het verslag doen opnemen.

 • 3. Het verslag wordt de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 6. Besluiten

 • 1. De conceptbesluiten die aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd worden door één van de leden of door één van de afdelingshoofden voorbereid, dan wel onder hun verantwoordelijkheid door een medewerker van de Kansspelautoriteit.

 • 2. Bij afwezigheid of ontstentenis van een bestuurslid kan de (plaatsvervangend) voorzitter een besluit nemen.

 • 3. Ieder bestuurslid heeft één stem.

 • 4. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 7. Verschoning

 • 1. Een bestuurslid heeft het recht van verschoning indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn. Indien hij van het recht van verschoning gebruik maakt, doet hij hiervan mededeling aan het andere bestuurslid.

 • 2. Indien een bestuurslid van mening is dat de onpartijdigheid van het andere bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van de raad met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan de raad besluiten een bestuurslid ongevraagd verschoning te verlenen.

 • 3. Indien de in het tweede lid beschreven situatie zich voordoet worden de afdelingshoofden door de raad in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen ten aanzien van de ongevraagde verschoning van het bestuurslid. Dit advies is bindend voor de raad.

 • 4. Indien de in het eerste of tweede lid beschreven situatie zich voordoet, neemt het desbetreffende bestuurslid geen deel aan de behandeling van en de besluitvorming overde desbetreffende aangelegenheid. Daarvan wordt mededeling gedaan in het in artikel 5 bedoelde verslag.

Artikel 8. Overleg met de personeelsvertegenwoordiging

De raad wijst uit zijn midden de bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden aan. Deze bestuurder voert overleg met de personeelsvertegenwoordiging.

Artikel 9. Slotbepaling

 • 1. De voorzitter beslist in alle geschillen over de uitleg van dit reglement.

 • 2. Het Bestuursreglement kansspelautoriteit van 4 april 2012 (Staatscourant 2012, nr. 10881) wordt ingetrokken.

 • 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot 1 februari 2019.

Artikel 10. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Bestuursreglement Kansspelautoriteit.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, R.J.P. Jansen voorzitter

TOELICHTING

Op grond van artikel 33d van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) stelt de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: raad van bestuur) een bestuursreglement vast. Het eerste bestuursreglement is vastgesteld na de oprichting van de Kansspelautoriteit in 2012.

De evaluatie van de Kansspelautoriteit1 in 2017 was reden om de invulling van de bestuursconstructie van de Kansspelautoriteit te heroverwegen. In 2019 zijn er wijzigingen aangebracht binnen de bestuursvorm. Deze wijzigingen zijn aanleiding om een nieuw bestuursreglement vast te stellen. Het vervallen van de directeursfunctie en een raad van bestuur die uit twee bestuursleden bestaat, in plaats van uit drie, brengt nieuwe keuzes met zich mee ten aanzien van de werkwijze binnen de raad van bestuur. Deze nieuwe werkwijze is vastgelegd in het bestuursreglement.

Wijzigingen

In dit bestuursreglement zijn bepalingen opgenomen over de werkwijze en procedures van de raad van bestuur. Overige bepalingen zijn niet meer opgenomen in dit reglement, omdat deze bepalingen in andere wetten zijn geregeld of overbodig zijn binnen de huidige organisatie. Hierbij gaat het onder andere om vertrouwelijkheid van informatie (geheimhouding), het instellen van commissies, het opstellen van een plannen, beleid of regelingen die er inmiddels zijn binnen de organisatie en de samenwerking met andere organisaties vastleggen in samenwerkingsovereenkomsten.

Taken directeur

De taken van de directeur die beschreven stonden in het bestuursreglement zijn over gegaan op de afdelingshoofden. Het afdelingshoofd Communicatie Internationale Zaken en Bestuursondersteuning neemt deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur en heeft hierin een adviserende stem.

Waar overlap plaatsvindt met bepalingen uit het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging, zoals bij het geven van aanwijzingen door bestuursleden aan afdelingshoofden, is gekozen dit niet in het bestuursreglement op te nemen.

Van drie naar twee bestuursleden

In het huidige bestuursreglement staat dat er minimaal twee bestuursleden aanwezig moeten zijn om besluiten te nemen. Met een raad van bestuur die bestaat uit twee leden is dit niet haalbaar. In het nieuwe bestuursreglement kan één bestuurslid besluiten nemen bij afwezigheid van het andere bestuurslid. Dit betekent dat er sprake is van een geldig besluit indien één bestuurslid aan de stemming heeft deelgenomen.

Een bestuurslid heeft het recht op verschoning. Dit kan gevraagd en ongevraagd plaatsvinden. In het laatste geval beslist de raad van bestuur over de verschoning van het bestuurslid. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem binnen de raad van bestuur. Met een raad van bestuur bestaande uit twee leden betekent dit in de praktijk dat de voorzitter kan besluiten over zijn eigen ongevraagde verschoning. Voorts is het nemen van een besluit over ongevraagde verschoning vaak een gevoelige kwestie wat niet bij één bestuurslid moet liggen. Om dit te ondervangen krijgt het MT een adviserende stem (bindend advies) bij ongevraagde verschoning van de bestuursleden.

Rol bestuurssecretaris

In het nieuwe bestuursreglement is de rol van de bestuurssecretaris benoemd. Hierbij gaat het om zijn taken binnen de (voorbereiding van) de vergaderingen van de raad van bestuur, zoals het opstellen van de agenda, het versturen van de stukken en de verslaglegging.

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2019

Naast het bestuursreglement is er een Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2019. Met dit besluit verleent de raad van bestuur voor een groot aantal bevoegdheden (onder)mandaat, volmacht en machtiging. Zo is onder andere het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen, het opleggen van kansspelheffing, het opleggen, wijzigen of intrekken van een herstelsanctie en een invorderingsbesluit, het besluiten op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en een besluit op een verzoek op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming gemandateerd aan de afdelingshoofden.

Ten aanzien van een aantal besluiten verleent de raad van bestuur geen mandaat. Deze besluiten worden door de raad van bestuur zelf genomen. Dit betreffen onder andere de volgende besluiten:

 • besluit tot opleggen van de bestuurlijke boete;

 • nemen van een beslissing op bezwaar;

 • nemen van een beslissing op een verzoek tot rechtstreeks beroep op grond van artikel 7:1a Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • aanwijzen van toezichthouders op grond van artikel 34 van de Wok;

 • het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming op grond van artikel 37 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • nemen van besluiten die zijn gericht tot de Minister voor Rechtsbescherming, de Tweede Kamer of de Nationale ombudsman, indien de strekking van het besluit is dat aan een aanbeveling van de Nationale ombudsman geen gevolg wordt gegeven;

 • vaststellen van het bestuursreglement als bedoeld in artikel 33d, eerste lid van de Wok;

 • vaststellen van de begroting en de meerjarenraming;

 • vaststellen van het jaarverslag van de Kansspelautoriteit;

 • vaststellen van de jaarrekening van de Kansspelautoriteit.


X Noot
1

Kansen begrensd: Evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012–2016, WODC, 7 juli 2017.