Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2019, 18081Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning bedrijfsgebouw De Rietkraag 19 te Elburg (rectificatie)

Logo Elburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat het wijzigingsplan voor De Rietkraag 19 te Elburg ongewijzigd is vastgesteld. Daarnaast is een omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfsgebouw verleend.

De wijziging van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Broeklanden 2015" maakt het mogelijk om op het perceel De Rietkraag 19 een bedrijfsgebouw te realiseren, bedoeld voor een combinatie van bedrijvigheid en een zelfstandig administratiekantoor. Hiervoor is gebruik gemaakt van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

Voor het plan is de coördinatieregeling Wro Elburg 2016 toegepast. Dat betekent dat het ontwerp van de wijziging van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning tegelijkertijd ter inzage hebben gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn geen zienswijzen ingediend

Terinzagelegging

Met ingang van woensdag 3 april 2019 liggen het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl ,onder "Bekendmakingen". Het wijzigingsplan is te bekijken op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.WPRIETKRAAG19-VST1

Beroep

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk gedurende een termijn van zes weken, met ingang van de dag na die waarop het plan ter inzage is gelegd. Beroep kan alleen worden ingesteld door: belanghebbenden die reeds een zienswijze bij burgemeester en wethouders hebben ingebracht, dan wel belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht.

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde postadres. Het besluit wordt in dat geval niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist. Het beroepschrift wordt pas in behandeling genomen nadat het griffierecht is betaald.

Elburg, 2 april 2019

Burgemeester en wethouders van Elburg.