Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2019, 17927OverigGEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN

Logo Nijmegen

Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn Raden, de Colleges van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeesters bevoegd een gemeenschappelijke regeling te treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. Onder het treffen van een regeling wordt mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.

 

De raden, de colleges van Burgemeesters en Wethouders en de Burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen, ieder voor zover zij bevoegd zijn

 

Overwegende

 

dat de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen een andere wijze van werken heeft gekregen;

dat de MARN de gronden in eigendom heeft overgedragen aan ARN B.V.

dat het wenselijk is om de Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen gelet op de nieuwe werkwijze en de gewijzigde eigendomssituatie op onderdelen aan te passen.

 

Gezien het daartoe strekkende verzoek van het dagelijks bestuur van de Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de navolgende wijziging tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen.

 

ARTIKEL I

Artikel 5 lid sub b te laten vervallen met doornummering van het huidige sub c tot sub b en vervolgens voor de daaropvolgende leden.

 

ARTIKEL II

Artikel 5 lid 2 Projecten, “Projecten” te vervangen door “Beleid” en de tekst daaronder “Het op verzoek en in opdracht van de deelnemende gemeenten dan wel een deel van de deelnemende gemeenten (doen) opzetten en (doen) uitvoeren van projecten op het terrein van het milieu waarbij de projecten bekostigd worden door de daaraan deelnemende gemeenten naar rato van deelname.” te vervangen door de tekst: “Het afstemmen en/of het opzetten van gezamenlijk beleid op afval en milieuterrein.”.

 

ARTIKEL III

Artikel 14 leden 2 en 3 geheel te schrappen: met doornummering van artikel 14 lid 4 tot artikel 14 lid 2.

 

Nijmegen d.d. 21 maart 2019

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling MARN,

namens deze

ir. J.T.M. van Delft

Secretaris

drs. H.T Tiemens

Voorzitter