Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2019, 1770Ruimtelijke plannenGemeente Borger-Odoorn,  bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld en PlanMER

Logo Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 29 november 2018 het bestemmingsplan Buitengebied Borger-Odoorn gewijzigd is vastgesteld.  Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van ontwerp-plan.

Het PlanMER heeft deels betrekking op het plangebied.

De wijzigingen hebben betrekking op aanpassingen in de planregels en op aanpassing van het plangebied. Waarbij de recent vastgestelde bestemmingsplannen voor de zonneparken buiten het plangebied zijn gelaten. De planregels zijn aangepast naar aanleiding van zienswijzen en er is sprake van enkele ambtshalve wijzigingen.

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en het PlanMER en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 januari  2019 tot en met 27 februari 2019 ter inzage.

Het bestemmingsplan is in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0030-VG01 of in het Klantcontactcentrum.

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u

een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad of een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Tevens kan beroep worden ingesteld wanneer u het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen.

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.