Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 17658VerkeersbesluitenVerkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen De Krijgsman fase 1 te Muiden

Logo Gooise Meren

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

1. Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

2. Aanleiding verkeersbesluit

In verband met de realisatie van een nieuwe woonwijk in Muiden wordt een aantal permanente verkeersmaatregelen genomen. Hiervoor is het nemen van een verkeersbesluit vereist.

3. Doelstelling verkeersbesluit

Gelet op de Wegenverkeerswet is de volgende doelstelling van het verkeersbesluit van toepassing:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg.

4. Overwegingen

Het instellen van een snelheidslimiet van 30 km/uur voor de woonstraten binnen de nieuwe woonwijk bevordert de verkeerveiligheid en sluit aan bij de uitgangspunten zoals gehanteerd binnen Duurzaam Veilig.

Het instellen van éénrichtingsverkeer is noodzakelijk gegeven de smalle profielen van de straten binnen de nieuwe woonwijk. De profielen passen binnen het karakter van de woonwijk zoals is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. Door de verkeersmaatregel moeten (toekomstige) bewoners in beperkte mate omrijden. De (toekomstige) bewoners zijn hierover geïnformeerd. Het omrijden is niet van toepassing voor (brom-)fietsers.

De Muyderban is een hoofdfietsroute. Daarom krijgen bestuurders op de Muyderban voorrang op de bestuurders die op de Rietpolderlaan rijden.

5. Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

6. Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Gooise Meren.

7. Besluit

Op grond van de overwegingen is namens het college van burgemeester en wethouders besloten om

een 30 km/uur-zone in te stellen voor De Krijgsman fase 1 met daarin de volgende straten: Muyderban, Waadse Poldergracht, Noorder Jaagpad, Westbatterijlaan, Schootsveldlaan, Eerste Kringpad, Rietpolderlaan en Kruitbosrand door plaatsing van de borden A1 (zonebord 30) zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990;

éénrichtingsverkeer in te stellen in Muyderban, Waadse Poldergracht en het Noorder Jaagpad tussen de Muyderban en Waadse Poldergracht door het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV 1990 waarbij (brom-)fietsers worden uitgezonderd;

een voorrangsregime in te stellen op het kruispunt Muyderban – Rietpolderlaan waarbij bestuurders op de Muyderban voorrang krijgen op de bestuurders van de Rietpolderlaan door het plaatsen van verkeersborden B6 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990.

Bussum, 03 april 2019

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. K. Iskender

Adjunct-afdelingshoofd Mens en Omgeving

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.