Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 17274OverigVrijgave voor inspraak voorontwerp optimalisatie Goudsbloemlaan fase 2

Logo 's-Gravenhage

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

gezien bijgevoegde plantoelichting en tekening;

 

besluit:

 

 • I.

  in te stemmen met de vrijgave voor inspraak voorontwerp optimalisatie Goudsbloemlaan fase 2;

   

 • II.

  dat de bekendmaking van de terinzagelegging van het voorontwerp in het Gemeenteblad en de Staatscourant wordt gepubliceerd. 

 

Den Haag, 19 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Peter Hennephof

 

de burgemeester,

Pauline Krikke

 

PLANTOELICHTING VOORONTWERP

 

Aanleiding

In 2014 is een deel van de Goudsbloemlaan ter hoogte van de winkels heringericht om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Desondanks worden er (nog steeds) onveilige verkeerssituaties ervaren en zou er volgens bewoners en ondernemers sprake zijn van nieuwe (verkeer)problemen. Omwonenden maken zich bovendien zorgen over de plannen van Jumbo, die voorzien in een nieuw parkeerterrein in de Anemoonstraat.

 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de wethouder Verkeer op 29 juni 2015 in een gesprek met bewoners een verkeersveiligheidsonderzoek toegezegd voor de Anemoonstraat/Goudsbloemlaan. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 2 juli 2015 de motie “veilige verkeerssituatie Anemoonstraat” (RIS283951 Motie 3) aangenomen.

 

Op 13 april 2016 heeft de wethouder Verkeer de commissie Leefomgeving tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de afdoening van deze motie en in het bijzonder de resultaten van het verkeersveiligheidsonderzoek. De volgende zaken zijn toen aan de gemeenteraad medegedeeld.

 • -

  De verkeersveiligheid in de Anemoonstraat en Goudsbloemlaan is volgens de gemeente niet in het geding met de aanleg van het beoogde parkeerterrein van de Jumbo in de Anemoonstraat. De gemeente wordt in het gelijkgesteld door de rechtbank Den Haag (en later door de Raad van State)

 • -

  In het verkeersveiligheidsonderzoek zijn verbeterpunten voor de weginrichting van de Goudsbloemlaan - Anemoonstraat geconstateerd

 • -

  Wethouder FVVM vraagt Jumbo om de bouw van zijn parkeerterrein uit te stellen tot na aanvang van de klankbordgroep

 • -

  Wethouder FVVM stelt een klankbordgroep in om samen met belanghebbenden te zoeken naar breed gedragen oplossingen voor de geconstateerde problemen

 

Klankbordgroep

Met belanghebbenden is vanaf 2016 gewerkt aan een visie. Deze klankbordgroep bestond uit enkele bewoners, twee ondernemers van de winkeliersvereniging, het Segbroek College, supermarkt Jumbo, wijkberaad Bloemenbuurt, de wijkagent en medewerkers van de gemeente. Om de verkeerssituatie te verbeteren zijn de volgende opgaves geformuleerd: focus op het voorkomen van laden en lossen (vrachtverkeer) op de rijbaan, overzichtelijke en eenvoudigere kruisingen met Anemoonstraat en Irisstraat, en aantrekkelijkere verbindingen voor langzaam verkeer.

 

Al snel werd duidelijk dat ook op structuur- en stedenbouwkundig niveau de buitenruimte voor een aantal uitdagingen staat. De klankbordgroep heeft daarom aanvullende opgaves geformuleerd om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van dit hoofdwinkelgebied te verbeteren.

 • -

  versterking van het onderscheidend karakter van het winkelgebied ten opzichte van de rest van de Goudsbloemlaan

 • -

  realisatie van meer structuur en symmetrie in de inrichting van het plein

 • -

  verbetering van het verblijfsklimaat en ruimte voor activiteiten zoals terrassen en een eventuele weekmarkt

 

Figuur 1. Het huidige plein

 

Budget vanuit REIS

In 2017 is er geld gereserveerd vanuit het REIS (ruimtelijk-economische investeringsstrategie). Het gaat om een bedrag van € 600.000.

 

De REIS-aanvraag Goudsbloemlaan fase 2 dient de volgende doelen.

 • 1.

  Het stimuleren van een bruisende wijkeconomie in het hoofdwinkelgebied door:

  • a.

   schepping van ruimte voor verblijven door het ‘middeneiland’ te verbreden, het profiel door te trekken tot en met de Begoniastraat en te investeren in ruimtelijke kwaliteit en extra groen

  • b.

   verbetering van de bereikbaarheid door de realisatie van extra (fiets)parkeerplaatsen op eigen terrein (Jumbo/Anemoonstraat, Segbroek College) en in de openbare ruimte

 • 2.

  Een verkeersveilige omgeving voor in het bijzonder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals scholieren, kinderen en voetgangers/fietsers door een logischere inrichting van de wegen en kruisingen, meer overzicht en betere laad- en losvoorzieningen voor vrachtverkeer

 • 3.

  Afdoening van de motie ‘verkeersonveilige situaties Anemoonstraat/Goudsbloemlaan’

  (RIS283951 Motie 3) door uitvoering van dit voorstel

 

Doel

Het project heeft als doel de verbetering van 1) de verkeersveiligheid en 2) de verblijfskwaliteit op het buurtwinkelplein.

 • 1.

  Er wordt gewerkt aan een verkeersveilige omgeving voor in het bijzonder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals scholieren, kinderen en voetgangers/fietsers door een logischere inrichting van de wegen en kruisingen, meer overzicht en betere laad- en losvoorzieningen voor vrachtverkeer

 • 2.

  De verblijfskwaliteit wordt verbeterd om een bruisende wijkeconomie te stimuleren, bijvoorbeeld door het scheppen van extra verblijfsruimte, het investeren in ruimtelijke kwaliteit en extra groen en het verbeteren van het (fiets)parkeren op eigen terrein en in de openbare ruimte

 

Ontwerpprincipes

In het voorontwerp dragen de volgende inrichtingsprincipes bij tot een verbeterde verkeersveiligheid.

 • -

  Kruispunten worden overzichtelijk en dus veiliger gemaakt. Door middel van doorlopende klinkerverharding in deze 30 km-zone wordt duidelijk gemaakt dat hier voorrang van rechts geldt. Bestaande parkeerplaatsen op de uiteinden van de Irisstraat worden weggehaald, zodat er een beter zicht ontstaat en het oversteken van voetgangers wordt vergemakkelijkt

 • -

  Aan het begin en einde van het winkelgebied (ter hoogte van de kruispunten Irisstraat en Begoniastraat) worden plateaus aangelegd om de snelheid te verlagen. Gelet op het grote aantal kruisende bewegingen van fietsers en voetgangers tussen winkels (waaronder een grote supermarktvestiging van Jumbo) en de middelbare school Segbroek College is dit een verbetering op het vlak van verkeersveiligheid

 • -

  Door de introductie van een breed laad- en losvak (2,60 m) hoeven vrachtwagens niet meer (half) op de rijbaan te staan, waardoor inhaalbewegingen worden voorkomen

 • -

  Door middel van een verkeersbesluit kunnen twee parkeervakken naast de serie ondergrondse afvalcontainers (die wordt uitgebreid) worden gereserveerd voor laden en lossen. Zo wordt kortstondig stoppen op straat (en inhaalbewegingen) vermeden

 • -

  Bij de uitrit van de Jumbo, waar op eigen terrein een privaat parkeerterrein wordt gerealiseerd, worden de twee ‘oren’ in de trottoirs verbreed. Hierdoor ontstaan er betere zichtsituaties;

 • -

  De uitrit van het openbare parkeerterrein op het middenplein wordt verplaatst naar recht tegenover die van Jumbo, zodat er één conflictpunt ontstaat in plaats van de huidige twee. Hiervoor moet de kiosk worden verplaatst

 

De volgende keuzes zijn bedoeld ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

 • -

  Er is gekozen voor een vergroening van het plein door middel van een nieuw groenperk van circa 200 m2 en de toevoeging van bomen en groenvakken. Midden op het plein versterken een nieuwe tweede bomenrij en het langsparkeren (in plaats van het huidige haaksparkeren) de symmetrische opzet

 • -

  Het middenplein wordt verbreed met meer verblijfsruimte als gevolg. De kiosk krijgt een prominente locatie op het plein - in de zichtlijnen en looplijnen - en zorgt voor een verhoogde aantrekkingskracht (meer voetgangers) op het plein. Het plein zelf kan voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt

 • -

  De doorlopende klinkerverharding is ook een kwaliteitsimpuls: klinkers geven de sfeer van een verblijfsgebied, terwijl het huidige asfalt juist een ongewenste verkeersfunctie onderstreept;

 • -

  Fietsnietjes zorgen voor meer orde in de openbare ruimte

 • -

  Met de plaatsing van de uitrit van het middenplein ter hoogte van de uitrit bij Jumbo en de verplaatsing van de kiosk wordt ook de zicht- en wandelas tussen Jumbo en Blauwe Druifjespad hersteld

 

De bomenbalans is positief: behoud 22 bomen, verplanting 3 bomen, kap 6 bomen, toevoeging 12 bomen.

 

De (openbare) parkeerbalans van het ontwerp is minus 22. In de praktijk zal de parkeerbalans echter positief zijn als gevolg van het plan van de Jumbo om op eigen terrein parkeerplaatsen toe te voegen, die beschikbaar komen voor het winkelend publiek. Ook het Segbroek College heeft onlangs parkeerruimte op eigen terrein gecreëerd voor haar personeel. Het opheffen van de parkeerplaatsen op straat betekent meer ruimte voor andere doeleinden zoals pleinuitbreiding of vergroening.

 

Toetsing

De Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) en het Vooroverleg over Verkeerszaken (VOV) hebben zich positief uitgesproken over het voorontwerp.

 

Juridisch kader

Het herinrichtingsplan past binnen het geldende bestemmingsplan.

 

Communicatie

Met het collegebesluit wordt het voorontwerp vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode beslaat 6 weken, startend één dag na bekendmaking.

 

Tijdens de inspraakprocedure wordt een inspraakbijeenkomst voor belanghebbenden georganiseerd, waar het voorontwerp zal worden toegelicht. De bijeenkomst wordt samen met de klankbordgroep georganiseerd. Hiervoor zullen uitnodigingsbrieven of pamfletten worden verstuurd naar adressen in de buurt. Ook de betreffende wijkberaden en belangenorganisaties zullen worden uitgenodigd voor de informatieavond. Daarnaast zal de uitnodiging worden verspreid via lokale informatienetwerken en een advertentie in De Posthoorn.

 

Uitvoeringsplanning

Na inspraak en vaststelling van het VO dient de DO-fase met bestek en aanbesteding te worden doorlopen. De start van de uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor november 2019.

 

Kosten en dekking

De totale projectkosten voor deze investering zijn geraamd op € 705.000 (exclusief btw, inclusief VAT voorbereiding-administratie-toezicht en inclusief onvoorzien). Hiervoor is dekking beschikbaar.

Door de toevoeging van bomen en groenareaal wijzigt zich de beheerlast. Tot 2023 worden deze beheer- en onderhoudskosten gedekt uit het projectbudget. Het extra beheer wordt (vanaf 2023) structureel gedekt uit de ter beschikking gestelde middelen voor hogere kosten van beheer en onderhoud die zijn ontstaan als gevolg van investeringen in de openbare ruimte (RIS300176).

 

BeheerparagraafAls gevolg van dit ontwerp verandert de beheerlast. Door de aanplanting van extra bomen en een groenperk nemen de beheerkosten met € 3.500 per jaar toe.

• Onderhoud aan de boomrooster 22 stuks € 220,00

• Bomen in verharding 22 stuks € 824,56

• Vaste planten 200 m² € 2.462,00

 

Met de terinzagelegging worden nog geen verplichtingen aangegaan. In het collegebesluit tot vaststelling van het VO wordt de dekking geoperationaliseerd.