Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2019, 17179VerkeersbesluitenFietspad langs Aa of Weerijs, lokatie Zaartpark.

Logo Breda

Verbinding langs Aa of Weerijs Dr. Struyckenstraat-Oranjeboomstraat-Langendijk-Talmastraat-Verschuurstraat.

Z2019-000823 d.d. 26 maart 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Is het gewenst om

Snorfietsen, met ingeschakelde motor, te verbieden gebruik te maken van de verbinding langs de Aa of Weerijs, gelegen in het Zaartpark nabij/tussen de wegen Dr. Struyckenstraat-Oranjeboomstraat-Langendijk-Talmastraat-Verschuurstraat. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Fietspad langs Aa of Weerijs lokatie Zaartpark’ met tekeningnummer 309317.

 

Motivering

Op 20 juli 2018 is een verkeersbesluit, met kenmerk Z2018-004832, genomen om de verbinding langs de Aa of Weerijs gelegen nabij/tussen de Dr. Struyckenstraat-Oranjeboomstraat-Langendijk-Talmastraat-Verschuurstraat aan te merken als verplicht fietspad door het plaatsen van de borden G11 en G12, verplicht fietspad en einde verplicht fietspad.

 

Op een fietspad mogen ook snorfietsen rijden. Gezien de inrichting van het gebied waarbij de nadruk ligt op recreatie, wandelen en recreatief fietsen, is dit geen wenselijke situatie. Derhalve is besloten de borden G11 en G12 te vervangen door de borden G13, onverplicht fietspad, en G14, einde onverplicht fietspad. Op een onverplicht fietspad is het niet toegestaan voor snorfietsen om met ingeschakelde motor te rijden (artikel 5 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990).

 

Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Fietspad langs Aa of Weerijs lokatie Zaartpark’ met tekeningnummer 309317.

 

Belangenafweging

 

Het Zaartpark is ingericht op recreatie, fietsen en wandelen, en heeft een natuurlijke uitstraling. Snorfietsen passen niet binnen dit gebeid en tasten het karakter van het gebied aan. Daarnaast is het snelheidsverschil met voetgangers vrij groot waardoor verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan.

 

Het college heeft het voorkomen van de aantasting van het karakter van het gebied en de verkeersveiligheid laten prevaleren boven de belangen van snorfietsen om van de betreffende verbinding gebruik te maken. Voor snorfietsen zijn de normale doorgaande wegen beschikbaar. Indien men toch gebruik wil maken van de verbinding dan mag men met uitgeschakelde motor er wel rijden.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland, West-Brabant.

 

Besluiten

I. Op de verbinding langs de Aa of Weerijs, gelegen in het Zaartpark nabij/tussen de wegen Dr. Struyckenstraat-Oranjeboomstraat-Langendijk-Talmastraat-Verschuurstraat de borden G11 en G12 te vervangen door de borden G13, onverplicht fietspad, en G14, einde onverplicht fietspad.

 

II. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Fietspad langs Aa of Weerijs lokatie Zaartpark’ met tekeningnummer 309317, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 26 maart 2019.

 

 

Breda, 26 maart 2019.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. B. van Oosterum via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Fietspad langs Aa of Weerijs, lokatie Zaartpark’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

tekening ‘Fietspad langs Aa of Weerijs lokatie Zaartpark’ met tekeningnummer 309317