Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleStaatscourant 2019, 17142Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Kern Heinkenszand 2014, gedeelte Dorpsstraat 50-52, 2018‘ en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning

Logo Borsele

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend:

 

 • 1.

  Bij besluit van 14 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Borsele het bestemmingsplan “Kern Heinkenszand 2014, gedeelte Dorpsstraat 50-52, 2018” ongewijzigd vastgesteld;

 • 2.

  Bij besluit van 22 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borsele de omgevingsvergunning verleend voor de activiteit bouw, ten behoeve van de bouw van negen appartementen en enkele commerciële ruimten en activiteit aanleg uitrit.

  • 1.

    

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt het planologisch-juridisch kader om de bestaande bebouwing aan de Dorpsstraat 50-52 te Heinkenszand te vervangen door een bouwplan bestaande uit negen appartementen en enkele commerciële ruimten. Daarnaast zijn er 25 parkeerplaatsen in het plan voorzien.

 

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen.

 

Inzage

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit kunt u vanaf 28 maart 2019 raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Plan bekijken-Plannen zoeken’. Vul dan in het venster ‘Plannaam of -nummer de volgende Identificatiecode in: NL.IMRO.0654.BPHZDS50522018-0003.

 

Daarnaast kunt u vanaf 28 maart 2019 het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning inzien in het gemeentehuis Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

 

Beroep

In het kader van de beroepsprocedure worden de besluiten die gecoördineerd zijn genomen aangemerkt als één besluit. Alleen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De beroepstermijn loopt van 29 maart tot en met 9 mei 2019.

 

De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van de besluiten opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Heinkenszand, 27 maart 2019