Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 maart 2019, nr. VO/1417513, houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo en de Regeling informatievoorziening WVO in verband met het wijzigen van de aanvraagprocedure

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 58, achtste lid, 85a, eerste lid, 89, 103b, derde lid en 103d, vierde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid en artikel 2.3.6c, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, en de artikelen 3, 4 en 4e van het Besluit informatievoorziening WVO;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in alfabetische volgorde de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

BRON:

Basisregister onderwijs;

BRP:

Basis Registratie Personen;

DUO:

Dienst Uitvoering Onderwijs;.

B

Artikel 3 komt te luiden:

 • 1. De minister verstrekt ambtshalve aanvullende bekostiging voor de kosten van de eerste opvang.

 • 2. De minister kan het bevoegd gezag eenmalig op aanvraag aanvullende bekostiging verstrekken voor de kosten van de voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de opstart van de eerste opvang, indien deze eerste opvang betrekking heeft op ten minste 10 nieuwkomers op de peildatum.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. De peildata zijn 1 april, 1 juli en 1 oktober van het kalenderjaar 2019.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. De minister stelt de verblijfstermijn in Nederland voor iedere peildatum vast op basis van:

  • a. de eerste datum verblijfstitel, zoals blijkt uit de BRP;

  Indien er in de BRP geen datum verblijfstitel aanwezig is hanteert de minister:

  • b. de datum in Nederland, zoals blijkt uit de BRP; of

  • c. indien het bevoegd gezag van mening is dat de werkelijke datum binnenkomst in Nederland afwijkt van de hiervoor onder a en b genoemde gegevens kan het bevoegd gezag in BRON de datum binnenkomst in Nederland volgens het bevoegd gezag registreren. De minister hanteert dan deze datum, met dien verstande dat het bevoegd gezag hiervan aan de accountant een bewijsstuk of bewijsstukken overlegt.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘bekostigingsaanvraag’ vervangen door ‘bekostiging’.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. DUO hanteert voor de voorlopige telling en de daarop gebaseerde bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, de registratie in BRON op respectievelijk 16 april, 16 juli en 16 oktober 2019 van het aantal nieuwkomers dat op respectievelijk de peildata 1 april 2019, 1 juli 2019 en 1 oktober 2019 als schoolgaand stond ingeschreven.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Voor het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt gebruikgemaakt van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier op www.duo.nl. Aanvragen die op de peildata 1 april, 1 juli en 1 oktober 2019 niet uiterlijk op respectievelijk 15 april, 15 juli en 15 oktober door DUO zijn ontvangen, worden afgewezen.

E

Artikel 9, tweede lid, komt als volgt te luiden:

 • 2. Deze regeling vervalt per 1 januari 2020.

ARTIKEL II

De Regeling informatievoorziening WVO wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

peildatum:

één van de peildata, genoemd in de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers VO;

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. op 16 juli van ieder jaar:

  • 1°. de gegevens, inclusief nieuwkomers, van de scholen, na accountantscontrole naar de stand van zaken op 1 oktober van het desbetreffende schooljaar;

  • 2°. de gegevens van de scholen na accountantscontrole omtrent de examens en de in- en uitschrijvingen gedurende één jaar, voorafgaand aan de genoemde datum van 1 oktober; en

  • 3°. de gegevens van de scholen na accountantscontrole op 1 januari, 1 april en 1 juli van het voorafgaande kalenderjaar, voor zover het nieuwkomers betreft;

2. Aan het eerste lid wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, dat als volgt luidt:

 • c. op 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober van ieder kalenderjaar omtrent de bekostiging op basis van de voorlopige telgegevens voor de eerste opvang, bedoeld in artikel 3 eerste lid, van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. onderdeel i. komt te luiden:

i. datum binnenkomst in Nederland volgens het bevoegd gezag:

de datum waarop de leerling volgens het bevoegd gezag in Nederland is binnen gekomen.

2. Onderdeel j. komt te vervallen onder verlettering van de onderdelen k. en l. tot j. en k.

D

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat alle op de teldatum of peildatum betrekking hebbende inschrijvingsgegevens uiterlijk op de 15e van de maand volgend op de teldatum of peildatum aan de Minister zijn gemeld.

2. Onder vernummering van het vierde tot het derde lid, komt het derde lid te vervallen.

E

In de tabel van bijlage 1 komen de nummers 7. , 8. en 9. te vervallen, onder vernummering van de onderdelen 10 en 11 naar 7 en 8.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Algemeen

Op 1 januari 2017 is de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo (de regeling) in werking getreden. Op grond van deze regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers.

Op dit moment dienen scholen deze bekostiging aan te vragen. Om de administratieve last voor scholen te verlichten wordt deze regeling gewijzigd zodat het aanvragen van de kwartaalbekostiging vanaf 1 april 2019 niet meer nodig is. De bekostiging zal ambtshalve worden toegekend op basis van gegevens uit het Basisregister onderwijs (BRON) en de Basisregistratie personen (BRP). Dit is mogelijk geworden door een aanpassing van BRON.

Voor deze wijziging is het ook nodig dat de Regeling informatievoorziening WVO wordt aangepast, omdat hierin is geregeld welke inschrijvingsgegevens uit BRON worden gebruikt.

Voor de tegemoetkoming in de eenmalige kosten voor de opstart van de eerste opvang blijft het indienen van een aanvraag wel noodzakelijk.

De wijziging heeft geen gevolgen voor reeds verstrekte bekostiging.

Artikelsgewijs

ARTIKEL I

Artikel 3

De aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers vo zal door DUO vanaf de peildatum 1 april 2019 ieder kwartaal ambtshalve worden berekend en verstrekt. De aanvullende bekostiging kan uitsluitend worden verstrekt als ook aan alle overige bekostigingsvoorwaarden, vastgelegd in wet- en regelgeving, die gelden voor inschrijvingen in BRON, is voldaan.

Voor de tegemoetkoming in de eenmalige kosten voor de opstart van de eerste opvang blijft het indienen van een aanvraag bij DUO wel noodzakelijk. Deze tegemoetkoming kan slechts één keer worden verstrekt.

Artikel 4

Voor bepaling van de datum binnenkomst in Nederland gaat het om de datum waarop de nieuwkomer voor de eerste keer in Nederland is binnengekomen.

De datum in Nederland (b.) is de datum in de BRP waarop de leerling bij een gemeente is geregistreerd. Omdat de werkelijke datum van binnenkomst in Nederland voor deze datum kan liggen wordt eerst gekeken naar de eerste datum verblijfstitel (a.) Deze datum uit de BRP komt overeen met de datum genoemd in de rapportage IND en/of registratie COA. Ook is deze opgenomen op het document verblijfstitel (verblijfsvergunning) Model 2012. Daarnaast wordt gekeken naar de datum binnenkomst in Nederland volgens het bevoegd gezag (c.). Als naar de mening van het bevoegd gezag de genoemde gegevens uit het BRP voor een leerling niet kunnen worden gehanteerd door DUO ter bepaling van de bekostiging, kan het bevoegd gezag in BRON zelf opgeven wat de correcte datum van binnenkomst in Nederland is. In dat geval moet daarvan dan wel, in het kader van de jaarlijkse controle door de accountant, een of meer bewijsstukken worden overgelegd aan de accountant. Op de website van DUO staat een lijst van bewijsstukken welke kunnen worden overgelegd aan de accountant. Deze lijst is niet uitputtend, dat wil zeggen dat eventuele andere documenten ook als ‘bewijs’ zouden kunnen dienen, dit beoordeelt de accountant.

Artikel 5

DUO hanteert voor de (voorlopige) telling van het aantal nieuwkomers dat op de peildata, bedoeld in artikel 4, vierde lid, in BRON als schoolgaand stond ingeschreven, ten behoeve van bekostiging, de stand in BRON op respectievelijk 16 april, 16 juli en 16 oktober 2019.

De gegevens in BRON moeten daartoe respectievelijk uiterlijk 15 april, 15 juli en 15 oktober 2019 volledig zijn geregistreerd.

Als de jaarlijkse controle op de leerlingengegevens door de accountant daartoe aanleiding geeft, zal op een later moment herberekening van de bekostiging plaatsvinden. Correcties in BRON door het bevoegd gezag voor de betreffende peildatum blijven mogelijk tot het moment waarop de controle door de accountant is afgerond (goedgekeurd Overzicht BRON Onderzoek, OBO) en een assurancerapport is afgegeven.

ARTIKEL II

Artikel 5

De toevoeging van onderdeel c. in artikel 5 vloeit voort uit de meerdere peildata per jaar voor nieuwkomers.

Artikel 7

De definitie van verblijfsduur komt te vervallen omdat deze specifieke definitie niet meer nodig is in de gewijzigde regeling.

Bijlage

Nummer 7 in de bijlage kan komen te vervallen omdat het aantal jaren dat de leerling is ingeschreven in het praktijkonderwijs door een school niet meer hoeft te worden geregistreerd in BRON, omdat deze gegevens door DUO worden afgeleid en berekend.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven