Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 16615VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Hoogeveen

Nr.2019/07

Intrekken g ehandicaptenparkeerplaats en op kenteken

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

Overwegende:

 • -

  Dat in de Fleminghof te Hoogeveen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is gelegen;

 • -

  Dat de aanvrager is overleden;

 • -

  Dat deze straat in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

 • -

  Dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

Besluiten:

 • 1.

  Tot het intrekken van verkeersbesluit 2002/01 waarin de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken werden toegewezen. 

 • 2.

  De maatregel bestaat uit het verwijderen van bord E06 met onderbord waarop het kenteken staat, van de bijlage 1 van het RVV 1990.   

  Hoogeveen, 20 maart 2019

    

  Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

       

  Arthur Wijngaarden

  Afdelingshoofd Economie en Leefomgeving

      

  Ter visie legging

  Dit verkeersbesluit wordt op 27 maart 2019 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

   

  Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de afdeling Economie en Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0528.

    

  Niet eens met het besluit

  Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op www.hoogeveen.nl, per e-mail (info@hoogeveen.nl) of schriftelijk via het postadres van de gemeente.

   

  In het bezwaarschrift vermeldt u:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 4.

  waarom u het niet met het besluit eens bent 

  Voorlopige voorziening

  Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.