Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2019, 16549VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregelen Moulin Blues festival 3 en 4 mei 2019

Logo Nederweert

Burgemeester en wethouders van Nederweert;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende, dat Stichting Rhythm & Blues Ospel,  p/a de heer F. Daamen, Speerstraat 3, 6034 PS Nederweert-Eind voornemens is op 3 en 4 mei 2019 het Moulin Blues festival te organiseren in Ospel;

 

dat het voor een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer noodzake­lijk is gedurende de organisatie van het evenement voor enkele wegen/weggedeelten verkeersmaatregelen te treffen;

 

dat de betreffende wegen/weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Neder­weert;

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

BESLUITEN

van vrijdag 3 mei 2019 om 12.00 uur en tot en met zondag 5 mei 2019 om 12.00 uur de navolgende verkeersmaatregelen te treffen:

afsluiten van de Meijelsedijk tussen Schepengraaf en Reebergweg voor alle verkeer behalve voetgangers en medewerkers van de organisatie, welke zich als zodanig kunnen legitimeren voor bevoorrading en vervoer artiesten. Hiervoor wordt ter hoogte van het festivalterrein op de Meijelsedijk een taxistandplaats ingesteld.De afzetting aan de Schepengraaf – Meijelsedijk en de afzetting aan de Reebergweg - Meijelsedijk dienen te worden bemenst;

 

eenrichtingverkeer instellen voor de Plattepeeldijk tussen de Reebergweg en Meijelsedijk waarbij inrijden vanaf de Reebergweg is toegestaan;

 

invoeren maximum snelheid van 50 km/per uur voor de Plattepeeldijk tussen Reebergweg en Meijelsedijk;

 

een tweezijdig parkeerverbod voor de Plattepeeldijk tussen Reebergweg en Meijelsedijk;

 

verbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen om elkaar onderling in te halen voor de:

-Meijelsedijk, wegvak 100 meter vóór de wegafsluiting bij Reebergweg;

-Meijelsedijk, wegvak 100 meter vóór de wegafsluiting bij Schepengraaf;

 

invoeren van maximumsnelheid van 50 km/per uur:

- Meijelsedijk tussen portaal einde bebouwde kom aan de Lochtstraat en de Schepengraaf;

- Meijelsedijk tussen portaal 50 km nabij Meijelsedijk 95 en de Reebergweg;

- een gedeelte van de Hofweg;

- Schepengraaf;

 

inzetten verkeersregelaar ter hoogte van de kruising Meijelsedijk-Hofweg-Plattepeeldijk.

De organisatie zet ten minste vijf verkeersregelaars in. Voorts wijst de organisatie bezoekers door middel van borden naar het festivalterrein.

 

Het verkeer wordt door middel van borden omgeleid. Komend vanuit Nederweert via de Schepengraaf en Ontginningsdijk naar de Meijelsedijk. Verkeer komend vanuit Meijel wordt omgeleid via de Reebergweg, Kruisvennendijk en Hofweg naar de Meijelsedijk.

 

Nederweert, 15 maart 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens deze,

A.Zegveld-Jacobs

Medewerkster team Samenleving

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 maart t/m 2 mei 2019, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Roermond. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie mag u bellen met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.