Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnStaatscourant 2019, 16428Ruimtelijke plannenBesluit omgevingsvergunningen De Loef (fase 1 en 2), realiseren van 28 appartementen en besluit hogere waarden

Logo Baarn

De Loef

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat omgevingsvergunningen fase 1 en fase 2 zijn verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan“Baarn Noord” voor het realiseren van 28 appartementen aan de Professor Fockema Andreaelaan 386.

Voor de omgevingsvergunning fase 1 zijn de activiteiten “handelen in strijd met regels ruimtelijkeordening”, “kap” en “inrit/uitweg” van toepassing. Voor de omgevingsvergunning fase 2 is de activiteit“bouw” van toepassing. De omgevingsvergunningen voor deze activiteiten zijn met toepassingvan artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.

Besluit hogere waarden

Het betreft een besluit ingevolge de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde als gevolg vanwegverkeerslawaai wordt voor 26 woningen overschreden. Hiervoor zijn hogere waarden vastgesteld.

Het bouwplan en kap

Het bouwplan betreft de bouw van 28 appartementen en 38 parkeerplaatsen. Er worden 2 bomenverplaatst. 31 bomen worden gekapt, met een herplantplicht voor 14 bomen en een bijdrage in hetbomenfonds voor 17 bomen.

Ter inzage

Het besluit met de daarbij behorende omgevingsvergunningen fase 1 en fase 2 en het besluit hogere waarden liggen ter inzage van vrijdag 22 maart 2019 tot en met donderdag 2 mei 2019 in de centrale hal van het gemeentehuis, Stationsweg 18 te Baarn, van 8.00 uur tot 17.00uur (op vrijdagen tot 16.00 uur). De omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.OV0085-VG01.

Beroep

Tegen het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd door belanghebbenden beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht (6:13 Awb).

In spoedeisende zaken kunnen belanghebbenden, zodra het beroep is ingediend, de Voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. Houdt u er rekening mee dat hieraan kosten verbonden zijn (informatie bij de griffier van de Rechtbank op nummer 030-2233000).

U kunt uw verzoekschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de exacte voorwaarden.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Boersma via telefoonnummer 035-5481795 of per mail t.boersma@baarn.nl.