Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De BiltStaatscourant 2019, 16409VerkeersbesluitenVerkeersbesluit laad en loshaven Spoorlaan

Logo De Bilt

Datum: 27 februari 2019

Locatie: Spoorlaan

Kern: Groene Kernen

Zaaknummer: 27256

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

 

Ingevolge artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken

 

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie.

 

Motivering

Op de Spoorlaan in Hollandsche Rading ter hoogte van de kruising met de Vuursche Dreef staan een aantal containers voor de inzameling van glas en kleding. Hiervoor is een haven naast de rijbaan aangelegd. Deze haven wordt door sommigen gebruikt voor langdurig parkeren, waardoor zowel het gebruik van de containers als het legen hiervan wordt gehinderd. Om deze reden is besloten om deze haven als laad- en loshaven te kenmerken waardoor het parkeren op deze locatie niet meer is toegestaan.

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Besluit

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

De haven met containers op de Spoorlaan ter hoogte van de kruising met de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading als laad- en loshaven aan te duiden door middel van verkeersbord E07 uit bijlage 1 van het RVV.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra het bord is aangebracht.

 

Bilthoven, 27 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

namens hen,

 

Jaro Donker

Adviseur mobiliteit

 

 

 

Rechtsverwijzing

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt. Bij voorkeur doet u dit digitaal via de website www.debilt.nl. Schriftelijk indienen is ook mogelijk via Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.

 

U ondertekent uw bezwaarschrift en bevat volgens artikel 6:5 Awb tenminste:

 • a.

  uw naam en adres

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht

 • d.

  de reden(en) waarom u in bezwaar komt tegen het besluit.

 

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht, een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening indienen, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit zou vereisen.

U bent als verzoeker van een voorlopige voorziening griffierecht verschuldigd. De griffie van rechtbank kan u informatie verstrekken over de hoogte ervan en over de wijze van betaling.