Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 16370VergunningenProvincie Noord-Holland - Wet bodembescherming, ontwerpbeschikking sanering Middensluiseiland en omstreken (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 47)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het instemmen met het tweede gewijzigde saneringsplan ter plaatse van het Middensluiseiland en omstreken. Het saneringsplan, ontvangen op 11 januari 2019, is gewijzigd ten opzichte van het saneringsplan dat bij besluit van 4 februari 2016 met zaaknummer 167018 is goedgekeurd, en het gewijzigde saneringsplan dat bij besluit van 16 januari 2017 met zaaknummer 2171650 is goedgekeurd.

Het tweede gewijzigde saneringsplan verandert de status van delen van de projectlocatie van landbodem naar waterbodem en vice versa. Het saneringsplan is daarbij van toepassing op de terreindelen die vanaf 1 januari 2019 als landbodem worden aangeduid. Tevens is de status van de verschillende gevallen van ernstige verontreiniging geactualiseerd

 

Het betreft een sanering ten behoeve van de aanleg en het gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaartfunctie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.

 

Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.

Zaaknummer: 8750998

 

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni 2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 22 maart 2019 tot 3 mei 2019, ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, t.a.v. de Coördinator vergunningen Nieuwe Zeesluis IJmuiden, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.