Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Sustainable Biomass Program” (SBP) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

19-03-2019 / GS19SBP002/1.6.6b

Geachte […],

Op 20 juli 2018 heb ik uw aanvraag om goedkeuring van (een deel van) uw certificatieschema ontvangen. Uw aanvraag betreft een verzoek om uitbreiding van de goedkeuring die ik op 20 september 2018 aan uw schema heb verleend. Ik heb besloten om de goedkeuring van uw certificatieschema uit te breiden.

Op basis van artikel 10, derde lid, van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassing (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling) kan ik me laten adviseren door een adviescommissie. De adviescommissie heeft over uw aanvraag advies uitgebracht. Het advies heb ik verwerkt in mijn besluit op uw aanvraag, dat ik u reeds op 24 januari 2019 toestuurde. Gebleken is echter dat mijn besluit van 24 januari 2019 enkele onduidelijkheden bevat, die een tekstuele verheldering behoeven. Daarom deze beschikking, die in de plaats treedt van mijn eerdere besluit van 24 januari 2019.

In het navolgende wordt puntsgewijs ingegaan op de voor deze goedkeuringsbeschikking relevante onderwerpen. Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de bijlage.

1. Aanvraag en besluit op de aanvraag

Uw aanvraag om goedkeuring betreft het certificatieschema “Sustainable Biomass Program” (SBP), uitsluitend in combinatie met het SBP Instructiedocument 2D over groepscertificering, met als geografisch toepassingsgebied “wereldwijd”.

Ik heb dit schema getoetst aan de beheerseisen en duurzaamheidseisen als bedoeld in artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Het schema voldoet aan alle beheerseisen. Ik heb besloten om de goedkeuring van het schema uit te breiden met de volgende duurzaamheidseisen:

Biomassacategorie(en)

Duurzaamheidseis

1,2,3 en 4

2.1

1,2,3 en 4

3.1

1,2,3 en 4

3.2

1,2,3 en 4

3.3

1,2,3 en 4

4.1

1,2,3 en 4

4.2

1,2,3 en 4

4.3

1,2,3 en 4

5.1

1,2,3 en 4

6.1

1,2,3 en 4

6.2

1,2,3 en 4

6.3

1,2,3 en 4

7.1

1,2,3 en 4

7.2

1,2,3 en 4

7.3

1,2,3 en 4

7.4

1,2,3 en 4

7.5

1,2,3 en 4

8.1

1,2,3 en 4

8.2

1,2,3 en 4

8.3

1,2,3 en 4

8.4

1,2,3 en 4

8.5

1,2,3 en 4

8.6

1,2,3 en 4

8.7

1,2,3 en 4

8.8

1,2,3 en 4

9.1

1,2,3 en 4

9.2

1,2,3 en 4

10.1

1,2,3 en 4

10.2

1,2,3 en 4

10.3

1,2,3 en 4

10.4

1,2,3 en 4

10.5

1,2,3 en 4

11.1

1,2,3 en 4

11.2

1,2,3,4 en 5

13.1

1,2,3,4 en 5

13.2

1,2,3,4 en 5

13.3

De goedgekeurde versie van SBP omvat de volgende schemadocumenten:

 • SBP Standard 1: Feedstock Compliance Standard. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 2: Verification of SBP-compliant Feedstock. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 3: Certification Systems. Requirements for Certification Bodies. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 4: Chain of Custody. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 5: Collection and Communication of Data. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 6: Energy and Carbon Balance Calculation. Version 1.0 March 2015

 • SBP Glossary of Terms and Definitions. Version 1.0 March 2015

 • Instruction Document 5A: Collection and Communication of Data. Version 1.1 October 2016

 • Instruction Document 5B: Energy and GHG Data. Version 1.1 October 2016

 • Instruction Document 5C: Static Biomass Profiling Data. Version 1.1 October 2016

 • Instruction Document 5D: Dynamic Batch Sustainability Data. Version 1.1 March 2018

 • Instruction Document 6A: Energy and Carbon Balance Calculation for the Netherlands. Version 1.0 March 2015

 • SBP – Appeals procedure. Version 1.0 July 2015

 • SBP – Complaints procedure. Version 1.0 July 2015

 • SBP – Normative Interpretations. December 2017

 • SBP Stakeholder Committee Terms of Reference. Version 2.0, December 2016

 • SBP Audit Report for Energy and GHG data (SAR). Version 1.2, March 2018

 • SBP Report on Energy and GHG for Supplied Biomass (SREG). Version 1.1, October 2016

(dit zijn alle documenten die vallen onder de goedkeuring verleend op 20 september 2018)

 • Instruction document 2D “SBP Requirement for Group Schemes”, version 1.1, November 2018.

 • Instruction document 3I “SBP Requirements for Certification Bodies Auditing SBP Group Schemes”, version 1.1, December 2018.

(dit zijn de documenten die vallen onder de uitbreiding van de goedkeuring)

Voorwaarde

Als voorwaarde voor goedkeuring geldt voor alle individuele duurzaamheidseisen, dat uit de transactiedocumenten die door de handelsketen gaan helder en betrouwbaar moet blijken dat de biomassalevering geproduceerd is onder SBP certificaat inclusief de scope instructiedocument 2D over groepscertificering. Dit moet onveranderbaar geregistreerd zijn in het elektronische Data Transfer System (DTS) van SBP, zodat er aan het einde van de handelsketen een duidelijk onderscheid te maken is tussen deze biomassa en de overige biomassa met de claim “SBP-compliant biomass” en/of “SBP-controlled biomass” waarop deze goedkeuring niet van toepassing is. NL gecontroleerde biomassa (zoals gedefinieerd in eis 12.6) kan dus niet geleverd worden onder een ID2D certificaat.

2. Publicatie goedkeuring

Deze goedkeuring zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zal uw certificatieschema worden opgenomen in de lijst met goedgekeurde certificatieschema’s op de website van RVO.nl: www.rvo.nl/duurzaamheidseisen.

3. Bezwaarprocedure

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 042 7051. Bent u het, eventueel na een telefonische toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder projectnummer GS19SBP002. U kunt dit nummer vermelden bij verdere correspondentie.

de Minister van Economische Zaken en Klimaat namens deze: Manager Duurzame Energie (team bioenergie) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

BIJLAGE: TOELICHTING BIJ DEZE BESCHIKKING

Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/wet-en-regelgeving-stimulering-duurzame-energieproductie

onder het kopje “Duurzame biomassa”.

Hieronder worden de belangrijke elementen uit deze regelgeving toegelicht.

Deze beschikking tot verlening van (gedeeltelijke) goedkeuring van een certificatieschema is gebaseerd op de bepalingen in artikel 10 (bepalingen omtrent goedkeuring en advies van de adviescommissie) en artikel 12 (aanvraag goedkeuring) van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling).

Artikel 10, eerste lid, stelt dat de Minister op aanvraag van een schemabeheerder goedkeuring kan verlenen aan een certificatieschema of een deel daarvan, aan een nieuwe versie van een certificatieschema of een deel daarvan, of aan een nieuwe versie van het deel van een certificatieschema waarvoor goedkeuring is verleend. Dit houdt in dat deze beschikking tot verlening van goedkeuring alleen betrekking heeft op de versie van het certificatieschema en het deel van het certificatieschema dat in de beschikking vermeld staat. Indien er wijzigingen in het certificatieschema zijn doorgevoerd die tot een nieuwe versie hebben geleid, dan moet voor deze nieuwe versie goedkeuring worden aangevraagd, wil de nieuwe versie toepasbaar zijn in het kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Indien de schemabeheerder goedkeuring wenst voor een ander deel van het certificatieschema dan het deel waarop deze beschikking betrekking heeft, dan moet voor dat deel een aparte aanvraag worden ingediend.

Certificatieschema’s worden goedgekeurd per individuele duurzaamheidseis binnen de duurzaamheidseisen. Indien het certificatieschema niet voor alle duurzaamheidseisen is goedgekeurd, dan betreft het een gedeeltelijke goedkeuring. De duurzaamheidseisen en beheerseisen waarvoor een certificatieschema (gedeeltelijk) goedgekeurd wordt zijn opgenomen in een op grond van artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vastgestelde ministeriele regeling.

Artikel 15 van het Besluit conformiteitsbeoordeling stelt dat het verboden is om een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder toepassing van een goedgekeurd certificatieschema of het verificatieprotocol. Dit houdt in dat een Conformiteitbeoordelingsbeoordelingsinstantie (CBI) in het kader van dit besluit alleen mag werken met een certificatieschema waarvoor middels een beschikking (gedeeltelijke) goedkeuring is verleend, of met het Verificatieprotocol, dat door de Minister is aangewezen.

Verder is het, overeenkomstig artikel 9 van het Besluit conformiteitsbeoordeling, verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder een daartoe verleende erkenning. Dit houdt in dat Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) die werken met het certificatieschema waarop deze beschikking betrekking heeft, door de Minister erkend moeten zijn voor dit certificatieschema. De bepalingen die op deze erkenning betrekking hebben zijn opgenomen in de artikelen 2 tot en met 8 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. CBI’s kunnen bij RVO.nl een aanvraag tot verlening van erkenning indienen.

Naar boven