Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 1630Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind

Logo Someren

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van vrijdag 18 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan “St. Antoniushof Someren-Eind” gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op donderdag 28 februari 2019.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “St. Antoniushof Someren-Eind” betreft de gronden van de voormalige Mariaschool, Nieuwendijk 28, in Someren-Eind. Het perceel is kadastraal bekend als sectie T nummer 1520. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de oprichting van twee halfvrijstaande woningen en een vrijstaande woning met een oriëntatie op de Nieuwendijk. Georiënteerd op een nieuw te vormen open ruimte en gelegen tussen de achterzijde van bovenvermelde woningen en het complex Peeljuweel, biedt het ontwerpbestemmingsplan de planologisch-juridisch mogelijkheid tot de bouw van een kleinschalige appartementencomplex bestaande uit vijf appartementen, vormgegeven in twee lagen met een kap. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de borging van de realisatie van voldoende parkeerplaatsen.

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan “St. Antoniushof Someren-Eind” en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘plannen zoeken’ zoeken op adres Nieuwendijk 28 of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018018-OW01.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.