Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2019, 16152VerkeersbesluitenRegistratienummer Vkb-2019-02-Elektrisch vervoer H-01. Oisterwijksebaan

Logo Tilburg

Redacteur Jordy Paanakker

 

Besluit inzake Intrekken van het verkeersbesluit vkb-2019-02-elektrisch vervoer H. Oisterwijksebaan. Het inrichten van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

 

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

 

Datum besluit 21 maart 2019

 

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

  • de gemeente Tilburg een Uitvoeringsplan Oplaadinfrastructuur heeft vastgesteld, op basis waarvan een oplaadpaal voor elektrische voertuigen kan worden gerealiseerd aan de Oisterwijksebaan

  • de gemeente Tilburg een verzoek heeft ontvangen voor een laadmogelijkheid voor een elektrische auto van een gebruiker uit deze buurt en geen mogelijkheid heeft op eigen terrein een oplaadpunt te realiseren;

  • op 1 februari 2019 het verkeersbesluit is genomen voor het inrichten van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrisch voertuigen;

  • de gemeente Tilburg op dit verkeersbesluit een aantal bezwaarschiften heeft ontvangen;

  • de gemeente Tilburg heeft besloten te zoeken naar een alternatieve locatie waar elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen;

  • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

  • over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

 

Besluit:

Het intrekken van het verkeersbesluit vkb-2019-02-elektrisch vervoer H. Oisterwijksebaan.

  • Oisterwijksebaan (elektrisch vervoer).pdf.

  • vkb-2019-02-elektrisch vervoer H. Oisterwijksebaan.

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.