Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2019, 16091VerkeersbesluitenRealiseren laad- en losplaats bij winkelcentrum Angelslo / zijde Landschaplaan (zaaknummer: 16152-2019).

Logo Emmen

Burgemeester en Wethouders van Emmen,

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Overwegende:

We nemen een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens die in artikel 12 van het BABW zijn genoemd (artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994).

Dit verkeersbesluit maken we bekend in de Staatscourant(artikel 26 BABW).

We beheren de Landschaplaan waar dit verkeersbesluit over gaat.

 

Uit het oogpunt van:

het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid.

het verzekeren van de veiligheid op de weg.

 

Is het gewenst om:

Een laad- en losplaats te realiseren op de Landschaplaan bij winkelcentrum Angelslo.

 

Motivering:

Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen staan veel winkelpanden leeg. Deze situatie doet zich ook voor in winkelcentrum Angelslo. De vastgoedeigenaar van het winkelcentrum heeft daarom voorgesteld om winkelketen Action te verplaatsen. In de huidige situatie bevinden zich de publieksentrees van Action aan de buitenzijden van het winkelcentrum. Met een verplaatsing krijgt Action een publieksentree in het overdekte gedeelte van het winkelcentrum. Een verplaatsing van Action versterkt daardoor het kerngedeelte van het winkelcentrum, verkleind het aantal leegstaande winkelpanden in dit kerngedeelte en kan verdere leegstand voorkomen. Action heeft aangegeven met een verplaatsing akkoord te gaan als het laden en lossen kan plaatsvinden vanaf de Landschaplaan. Dit is de zijde waar het magazijn komt na verplaatsing (het gaat om het pand waar voorheen de fietsenwinkel zat).

 

Belangenafweging

Wij vinden dat een compacter winkelcentrum toekomstbestendiger is en verdere leegstand kan voorkomen. Om een compacter winkelcentrum te kunnen realiseren is het nodig om de openbare ruimte aan te passen zodat een belangrijke publiekstrekker verplaatst kan worden.

 

Action wordt bevoorraad met een grote vrachtwagen. Aan de Landschaplaan ontbreken nu voorzieningen voor het laden en lossen. Laden en lossen vanaf de rijbaan vinden we gevaarlijk voor de medewerkers. Ook blokkeert de vrachtwagen dan langdurig de doorgang van het verkeer.

Laden en lossen vanaf de bestaande parkeerterreinen is voor Action ongewenst. Door de fysieke afstand tussen de vrachtwagen en het magazijn duurt het laden en lossen te lang. Dit is bedrijfseconomisch gezien ongunstig. Action is als budgetketen, gebaat bij een snelle bevoorrading.

 

Om het laden en lossen dichtbij het nieuwe magazijn te kunnen laten plaatsvinden, wordt er een laad- en losplaats gerealiseerd op het trottoir langs de Landschaplaan. Dit trottoir wordt hiervoor verbreed zodat er voldoende ruimte is voor voetgangers om de vrachtwagen te kunnen passeren. Deze oplossing biedt ook de mogelijkheid om de bushalte een betere locatie te geven. Het gaat om de halte voor de richting Emmerhout. Nu is deze halte gelegen in een S-bocht. Het halteren van de bus op een recht gedeelte van de weg verbetert het zicht van weggebruikers op het tegemoetkomende verkeer.

 

De vrachtwagen betreedt en verlaat het trottoir bij inritblokken die in de trottoirband worden aangebracht. De rijsnelheid is daardoor laag. Ook hoeft de vrachtwagen niet achteruit te rijden op de Landschaplaan voor het bereiken of verlaten van de laad- en losplaats. De laad- en losplaats onderscheidt zich in kleur van andere delen van het trottoir. Hierdoor is de laad- en losplaats voor voetgangers herkenbaar waardoor zij beter kunnen anticiperen als een vrachtwagen nadert. Met deze maatregelen is de veiligheid in beginsel voldoende gewaarborgd. Daarbij mag van een beroepschauffeur, rijdend met een vrachtauto in de bebouwde kom, verwacht worden dat hij er alles aan doet om ongevallen te voorkomen. Op een beroepschauffeur berust wat dat betreft een zwaardere verantwoordelijkheid in het verkeer.

 

Om de laad- en losplaats te kunnen realiseren en de bushalte te kunnen verplaatsen, moeten dertien van de negentien parkeerplaatsen langs de Landschaplaan verdwijnen. Het gaat om het gedeelte tussen de Statenweg en de Peyserhof. Het is vervelend dat er parkeerplaatsen verdwijnen in een gebied waar de vraag naar parkeerplaatsen groot is. Maar de maatregel is nodig om het winkelcentrum toekomstbestendiger te maken. Als verzachtende omstandigheid kan het volgende worden ingebracht:

Er is geen grote publiekstrekker meer aan de zijde van de Landschaplaan waardoor de vraag naar parkeerruimte er ook minder is;

Dit voorjaar start de aanleg van een groot parkeerterrein met ca. honderd parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de sporthal. Dit parkeerterrein krijgt een directe aansluiting op de Statenweg en zal de parkeerdruk in het centrumgebied enigszins verlichten;

Elke woning aan dit deel van de Landschaplaan heeft de beschikking over (meerdere) privéparkeerplaatsen op eigen terrein;

Het verlaten van een parkeerplaats is één van de meest onveilige verkeershandelingen die bestaat. Op de Landschaplaan hebben ook meerder ongevallen plaatsgevonden die het gevolg waren van deze bijzondere manoeuvre. De nieuwe situatie is dus overzichtelijker en veiliger.

 

Het reserveren van bestaande parkeervakken voor laden en lossen is overwogen. Met deze oplossing zouden evenveel parkeerplaatsen verloren gaan. Maar de locatie van de bushalte kan er niet mee worden verbeterd. En de kans is groot dat er een auto wordt geparkeerd die de vrachtwagen hindert. Dit komt omdat de parkeerplaatsen voor laden en lossen slechts incidenteel worden gebruikt wat de kans op misbruik vergroot. De gekozen oplossing biedt dus meer voordelen en geeft bovendien een fraaier aanzien.

 

Met het verdwijnen van de publieksentree van Action aan de Landschaplaan is er geen noodzaak meer om een parkeerplaats voor gehandicapten te reserveren. Wel wordt in dit plan de buitenste parkeerplaats breder gemaakt. Als er noodzaak voor is dan kan deze parkeerplaats alsnog worden gereserveerd voor gehandicapten of een andere gebruikersgroep. Hiervoor moet dan afzonderlijk een verkeersbesluit worden genomen.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.

 

Besluiten

We realiseren een laad- en losplaats ten bate van winkelcentrum Angelslo aan de zijde van de Landschaplaan te Emmen. Dit doen we door de inrichting van de aanwezige parkeerstrook te veranderen (zie bijlage). Hierdoor verdwijnen dertien van de negentien parkeerplaatsen. Het laden en lossen gaat plaatsvinden op het te verbreden trottoir. Hierop wordt een parkeervak aangebracht. De maatregel wordt uitgevoerd door bij dit parkeervak het verkeersbord E7 te plaatsen.

We heffen de aanwezige gehandicaptenparkeerplaats op. Deze gehandicaptenparkeerplaats is gelegen aan de overzijde van het adres Landschaplaan 11. De maatregel wordt uitgevoerd door het verwijderen van verkeersbord E6.

We verplaatsen de bushalte “Landschaplaan” van buslijn 2 voor de richting Emmerhout ca. dertig meter in noordelijke richting. De maatregel wordt uitgevoerd door het verkeersbord L3 te verplaatsen naar de locatie met coördinaten X52.780003, Y6.920143.

 

Emmen, 18 maart 2019

burgemeester en wethouders van Emmen,

namens dezen,

de teamleider van Team Inrichting Openbare Ruimte

V. Fennis

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen voor een periode van zes weken na bekendmaking. Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de heer R. Ney via telefoonnummer 14 0591.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Emmen

t.a.v. Team Inrichting Openbare Ruimte

Postbus 30.001

7800 RA EMMEN

 

Naast schriftelijk bezwaar is ook digitaal bezwaar mogelijk via www.gemeente.emmen.nl

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit. Als u het bezwaarschrift te laat indient, kan het niet ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat er niet wordt gekeken naar de inhoud van uw bezwaar.

Ondanks een ingediend bezwaar mag de gemeente het besluit uitvoeren. Wilt u dit voorkomen? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. Voor meer informatie zie www.rechtspraak.nl of bel 088 - 361 13 37.