Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2019, 16079VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Haagweg 42

Logo Rijswijk

VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994

 

Registratienummer 19.024803

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

 

gelet op

 

het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Bevoegdhedenoverzicht gemeente Rijswijk I (betreffende in mandaat, bij volmacht en machtiging uit te oefenen B&W-bevoegdheden) 2017;

Overwegende

- dat de gemeente bestuurders en passagiers wil beschermen;

- dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk wil waarborgen;

- dat de gemeente wegen in stand wil houden en de bruikbaarheid wil waarborgen;

- dat op eigen verzoek een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken opgeheven kan worden.

Besluiten

tot het verwijderen van het bord E6 ‘gehandicaptenparkeerplaats’ voorzien van het onderbord met kenteken JJ-415-J , ter hoogte van het adres Haagweg 42.

tot het intrekken van het bijbehorende verkeersbesluit.

 

Mededelingen

De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990.

Over de maatregel is overleg gevoerd met de politie.

Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente en gepubliceerd in de Staatscourant op 21 maart 2019.

Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15.

De openingstijden zijn:

maandag en vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur;

dinsdag en donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur

woensdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

 

Bezwaar- of beroepsclausule

 

 

burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

L.H. Bruinsma

Manager Stadsbeheer

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.