Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 16051Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten Sociaal Fonds 2019/2024

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:

  • 1. dat door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten inzake Sociaal Fonds een verzoek is ingediend tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst, welke bepalingen mede een wijziging van de werkingssfeer inhouden;

  • 2. dat bedenkingen tegen bedoeld verzoek dan wel dispensatieverzoeken schriftelijk kunnen worden ingebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage, voor 12 april 2019;

  • 3. dat dispensatieverzoeken uitsluitend kunnen worden gedaan aan de hand van het webformulier dispensatie van avv, welk formulier te vinden is op http://cao.szw.nl.

  • 4. dat de op het verzoek betrekking hebbende stukken digitaal zijn te raadplegen op http://cao.szw.nl/.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070 - 3335298.

’s-Gravenhage, 18 maart 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes