Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2019, 1604Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 20 december 2018 het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18, met identificatienummer NL.IMRO.0396.BPJanvanKuikweg18-VG01, heeft vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden voor de bouw van maximaal 4 woningen.

Terinzagelegging

Iedereen kan het bestemmingsplan Jan van Kuikweg 18 met identificatienummer: NL.IMRO.0396.BPJanvanKuikweg18-VG01 en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen het vastgestelde bestemmingsplan binnen zes weken na de datum van bekendmaking (van 11 januari 2019 tot en met 22 februari 2019) beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U dient aan te tonen dat u redelijkerwijs niet in staat was eerder uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad.