Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 15992VerkeersbesluitenBESLUIT VERKEERSMAATREGEL

Logo Rotterdam

Rotterdam The Hague Airport het aanwijzen van een fiets/bromfietspad tussen het Terletpad en de Fairoaksbaan

Ken merk: 19/0001474

C orsanummer : AS19/00996

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • 1*

  dat tussen de Van der Duijn van Maasdamweg en het luchthaventerrein een fiets/bromfietspad (Terletpad) ligt;

 • 2*

  dat dit fiets/bromfietspad (Terletpad) doodloopt aan de noordzijde;

 • 3*

  dat dit fiets/bromfietspad (Terletpad) wordt doorgetrokken naar de Fairoaksbaan op het terrein van Rotterdam The Hague Airport (RTHA);

 • 4*

  dat dit fiets/bromfietspad (Terletpad) wordt doorgetrokken zodat per fiets en bromfiets een betere bereikbaarheid van de luchthaven als geheel en de terminal in het bijzonder ontstaat;

 • 5*

  dat dit fiets/bromfietspad (Terletpad) tevens een kortere verbinding vormt tussen Park 16Hoven en de Vliegveldweg / Doenkade / Delftse Schie;

 • 6*

  dat op het luchthaventerrein het nieuwe pad het parkeerterrein P3 kruist en met een T-kruising aansluit op de Fairoaksbaan;

 • 7*

  dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

 • 8*

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 9*

  dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • 10*

  dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaatsgevonden met de commandant van de Koninklijke marechaussee, waarbij geadviseerd is de voorgestelde maatregel wel in te voeren;

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd).

BESLUIT:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

 • 1.

  Tot het aanwijzen van de nieuwe verbinding tussen de Fairoaksbaan en het Terletpad als verplicht fiets/bromfietspad door middel van het plaatsen van bord G12a (verplicht fiets/bromfietspad), als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op het Terletpad ter hoogte van de aansluiting met de Fairoaksbaan;  

 •  

 •  

  • 2.

   Tot het aanwijzen van het fiets/bromfietspad over Parkeerterrein P3 als voorrangsweg, door middel van het plaatsen van borden B06 (voorrang verlenen) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, met daarbij onderbord OB04+OB503 ((brom)fietsers uit twee richtingen) en haaientanden, ter hoogte van de drie plaatsen waar autoverkeer op P3 het fiets/bromfietspad kan kruisen;

 

 • 3.

  Tot het instellen van een voorrangsregeling op de kruising Terletpad – Fairoaksbaan, waarbij de Fairoaksbaan de voorrangsgerechtigde weg is, door het aanbrengen van haaientanden voor de aansluiting van het Terletpad op het fietspad parallel aan de Fairoaksbaan;

 

 • 4.

  Tot het instellen van een voorrangsregeling door middel van de borden F05 (verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting) en F06 (bestuurders uit tegengestelde richting moet verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, ter hoogte van de kruisingen tussen het fiets/bromfietspad en het autoverkeer op P3, waarbij autoverkeer in westelijke richting het verkeer uit tegenovergestelde richting voor moet laten gaan;

 

 • 5.

  Tot het plaatsen van twee borden G11 (fietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met daarbij onderbord OB505 (tweerichtingsfietspad) op het fietspad parallel aan de Fairoaksbaan, aan weerszijden van de aansluiting met het nieuwe fiets/bromfietspad (Terletpad);

   

  • 6.

   Deze verkeersmaatregel uit te voeren conform het bij dit besluit gevoegde bordenplan.

 

 

 

Rotterdam, 13 maart 2019   

 

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

    

M.A. van Kruiningen

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.