Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 15970Ruimtelijke plannenReparatieplan Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen is vastgesteld

Logo Noardeast-Fryslân

Op 7 maart 2019 heeft de gemeenteraad van gemeente Noardeast-Fryslân het reparatieplan “Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen” vastgesteld (NL.IMRO.1970.BpPhWmOostnwkruis1-VG01).

Het bestemmingplan “Partiële en correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012” is 28 september 2017 vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. Op 10 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. Hierbij is bepaald dat één beroep gegrond is en is het besluit van de raad van gemeente Kollumerland van 28 september 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Partiële en correctieve herziening van het bestemmingsplan 2012” vernietigd voor zover het het plandeel met de bestemming “Recreatie-4” betreft voor zover dit betrekking heeft op het perceel Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen. Tevens is de raad opgedragen om binnen zestien weken na de verzending van het besluit met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.

Onderhavig reparatieplan is naar aanleiding van deze uitspraak opgesteld. In dit reparatieplan wordt de bestemming Recreatie-4 aan het perceel Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen toegekend. Deze bestemming voorziet onder andere in logiesaccommodaties in de vorm van gastenverblijven en een groepsaccommodatie, een kleinschalig kampeerterrein en daaraan ondergeschikt horeca-activiteiten en tevens één mobiel gastenverblijf.

Het reparatieplan inzien

Het reparatieplan ligt vanaf donderdag 21 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het reparatieplan tot het einde van de beroepstermijn zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in de gemeentehuizen in Dokkum, (Koningstraat 13, 9101 LP te Dokkum) en Kollum, (Van Limburg Stirumweg 18, 9290 AA te Kollum). Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het reparatieplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (via de code NL.IMRO.1970.BpPhWmOostnwkruis1-VG01).

Wilt u reageren?

Gedurende de ter inzage termijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden voor het beroep. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Indien u tijdig beroep heeft ingesteld kunt u ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepsschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.