Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandStaatscourant 2019, 15956Ruimtelijke plannenGemeente Dinkelland – Vastgesteld bestemmingsplan “Laagsestraat 10, Ootmarsum”

Logo Dinkelland

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat de gemeenteraad op 26 februari 2019 heeft vastgesteld:

het bestemmingsplan “Laagsestraat 10, Ootmarsum”.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een inpandige bedrijfswoning in het monumentale bedrijfspand aan de Laagsestraat 10 mogelijk. Het woningcontingent is verkregen door in het kader van het gemeentelijk Rood voor Rood beleid op de locatie Hamweg 4 te Albergen 913 m2 aan landschapsontsierende voormalige agrarisch bebouwing te slopen.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart 2019 tot en met 3 mei 2019 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.1774.OOTBPLAAGSESTR10-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Beroep

Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door:

  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

  • belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen, indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het

verzoek is beslist.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd