Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoeksche WaardStaatscourant 2019, 15953VerkeersbesluitenGemeente Hoeksche Waard – Verkeersbesluit realisatie oplaadpunt elektrische voertuigen Zijdewinde in Puttershoek

Logo Hoeksche Waard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat:

een aanvraag is ingediend door de bewoners uit de omgeving van Zijdewinde in Puttershoek voor het aanwijzen van een parkeerlocatie voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen;

de parkeerplaatsen onderdeel uitmaken van de openbare weg die in beheer en onderhoud is van de gemeente Hoeksche Waard;

de te realiseren voorziening een nadere invulling is op het gemeentelijke beleid;

de aan te wijzen parkeerplaatsen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen kenbaar worden gemaakt door middel van nader te omschrijven bebording;

de politie overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer akkoord is;

Motivering:

de redenen om dergelijke parkeerplaatsen aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen zijn:

● het uitbreiden van de infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen;

● dat de behoefte voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen kenbaar is gemaakt door bewoners uit de omgeving van Zijdewinde in Puttershoek;

Door middel van het plaatsen van het bord E08 uit Bijlage I van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), voorzien van het onderbord met de tekst “Uitsluitend voor elektrische voertuigen tijdens het opladen”, zal de parkeerplaats ter plaatse bekend gemaakt worden.

Het te plaatsen verkeersbord staat aangegeven op de bij dit besluit bijgevoegde tekening.

Besluit:

Twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen, waarbij aanvankelijk slechts één parkeerplaats wordt geëffectueerd, gelegen aan de Zijdewinde voor het appartementencomplex (huisnummers 52 t/m 100) de eerste parkeerplekken aan de noordoostzijde. Dit door middel van het plaatsen van het bord E08 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) voorzien van het onderbord met de tekst ” Uitsluitend voor elektrische voertuigen tijdens het opladen”.

Bij later gebleken behoefte kan de tweede parkeerplaats worden gerealiseerd voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen.

Een en ander zoals staat aangegeven op de bijgevoegde tekening.

Dit besluit kenbaar te maken aan de politie Zuid-Holland Zuid district Hoeksche Waard.

Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en in het Kompas.

Maasdam, 18 maart 2019

Namens burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,

Marc Kickert

Teammanager Openbare Ruimte

Rechtsmiddelenclausule:

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van Hoeksche Waard. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de datum van het bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een telefoonnummer waarop de indiener overdag bereikbaar is, zodat wij de indiener kunnen uitnodigen voor een informeel gesprek. Voor de wijze waarop het bezwaarschrift wordt behandeld, verwijzen wij belanghebbenden naar de website: www.gemeentehw.nl.

Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed dat – gelet op betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Belanghebbenden kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moeten belanghebbenden wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Nadere informatie over dit besluit kan worden ingewonnen op team Openbare Ruimte, telefoon 14 0186.