Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2019, 15944OverigGemeente Landgraaf - Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis"

Logo Landgraaf

Burgemeester en wethouders van Landgraaf;

 

overwegende dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Kerkrade, Nuth, Simpelveld, Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal en Onderbanken per 25 juni 2015 de gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis” (verder: de gemeenschappelijke regeling) zijn aangegaan;

 

overwegende dat het college van de gemeente Schinnen per 30 maart 2016 is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling;

 

overwegende dat de gemeenschappelijke regeling vervolgens is gewijzigd in verband met (mogelijke) toetreding van nieuwe (bestuursorganen van) gemeenten of andere openbare lichamen;

 

overwegende dat de huidige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling willen waarborgen dat de plaats van (juridische en feitelijke) vestiging van het openbaar lichaam “Het Gegevenshuis” altijd gelegen zal zijn binnen het grondgebied van de gemeenten die de gemeenschappelijke regeling oorspronkelijk hebben opgericht;

 

dat de colleges van de deelnemende gemeenten daarom thans aanleiding zien om de gemeenschappelijke regeling wederom te wijzigen;

 

gelet op het besluit van de raad van 23 maart 2017, waarbij toestemming is verleend tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

 

tot vaststelling van de navolgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”:

 

Artikel I

De tekst van artikel 31 komt te luiden:

 

“Artikel 31 Wijziging

De Regeling kan, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, worden gewijzigd indien de dagelijkse besturen van tenminste twee/derde van de deelnemers A plus deelnemers B daartoe besluiten.

De in artikel 4, eerste lid, genoemde plaats van vestiging van het openbaar lichaam “Het Gegevenshuis” kan worden gewijzigd, echter met dien verstande dat het openbaar lichaam te allen tijde gevestigd en kantoorhoudend dient te zijn binnen het grondgebied van de gemeenten die de Regeling oorspronkelijk hebben opgericht.”

 

Artikel II

1. Dit besluit kan worden aangehaald als “tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis””.

2. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat dit door het college van de gemeente Landgraaf overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, bekend is gemaakt door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

 

 

Landgraaf, 18 april 2017

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken