Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 15926VergunningenProvincie Noord-Holland, Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend en verklaring van geen bedenkingen afgegeven

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend en namens de gemeenteraad van de gemeente Diemen dat zij een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

 

 

De vergunning betreft het het plaatsen van zonnepanelen op twee velden (aspect milieuneutrale verandering van een inrichting, het bouwen van een bouwwerk, en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan).

De verklaring van geen bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad van de gemeente Diemen voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan.

 

Aanvrager: Nuon Power Generation B.V.

Locatie: Overdiemerweg 35, Diemen

Zaaknummer: 8258624

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. De beschikking en de verklaring van geen bedenkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp

 

Inzage

De ontwerpbeschikking, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

 

  • 1.

    provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

  • 2.

    gemeente Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1, Diemen.

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij de besluiten, kunt u binnen zes weken na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd, een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).