Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2019, 15913Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Purmerweg 19-21 2018“ en vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Logo Purmerend

Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Purmerend het bestemmingsplan “Purmerweg 19-21 2018“ vastgesteld. Ten behoeve hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder.

Zakelijke inhoud

Dit bestemmingsplan (ID-code NL.IMRO.0439.BPPURMERWEG2018-va01) biedt een planologische regeling voor het bouwen van twee appartementengebouwen op de percelen Purmerweg 19 en 21. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld. De hogere grenswaarde geluidhinder is vastgesteld met het oog op deze appartementencomplexen.

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde plan en het besluit inzake de hogere waarden geluidhinder liggen met ingang van 22 maart tot en met 2 mei 2019 ter inzage in de centrale hal van het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is eveneens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden geluidhinder hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen de ontwerpbesluiten naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

NB. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.