Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 15863VergunningenKennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, realiseren van teelt-ondersteunende kassen en twee silo’s, Slingerdijk 6, Oterleek

Logo Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1842ED6

Uitgebreide voorbereidingsprocedure: kennisgeving ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend,

Dat zij de ontwerp-omgevingsvergunning van 10 januari 2018 voor het realiseren van teelt-ondersteunende kassen en twee silo’s op het perceel Slingerdijk 6 te Oterleek intrekken, omdat de situering van de kassen is gewijzigd.

en

Dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor realiseren van teelt-ondersteunende kassen en twee silo’s op het perceel Slingerdijk 6 te Oterleek. De teelt-ondersteunende kassen zijn ten westen, van de bestaande bedrijfsbebouwing gesitueerd.

De zienswijzentermijn loopt tot en met 1 mei 2019

 

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langskomen? Maak een afspraak.

Een ieder kan gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde zienswijzentermijn te zijn ingediend.