Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 15787Interne regelingen

Prijsbijstelling maart 2019

7 maart 2019

Nr. BS 2019004618

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • Het Algemeen militair ambtenarenreglement;

  • Het Inkomstenbesluit militairen;

  • Het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  • Het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

ARTIKEL I

Tabel 19, behorende bij de Inkomstenregeling militairen wordt vervangen door tabel 19, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Artikel 12 van de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 94,64’ vervangen door: € 98,13

2. In het tweede lid wordt ‘€ 6,46’ vervangen door: € 6,69

ARTIKEL III

Het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 20a wordt ‘€ 1.088,84.’ vervangen door: € 1.112,69.

B

Tabel 12, behorende bij het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel wordt vervangen door tabel 12, opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL IV

De Regeling uitrusting defensie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt ‘€ 567,06’ vervangen door: € 585,49

2. In het eerste lid, onder a, wordt ‘€ 278,22’ vervangen door: € 287,26

3. In het eerste lid, onder c, wordt ‘€ 567,06’ vervangen door: € 585,49

4. In het tweede lid, wordt ‘€ 283,66’ vervangen door: € 292,88

5. In het tweede lid, onder a, wordt ‘€ 46,70’ vervangen door: € 48,22

6. In het tweede lid, onder c, wordt ‘€ 283,66’ vervangen door: € 292,88

7. In het derde lid, wordt ‘€ 189,11’ vervangen door: € 195,26

8. In het derde lid, onder a, wordt ‘€ 46,70’ vervangen door: € 48,22

9. In het derde lid, onder c, wordt ‘€ 189,11’ vervangen door: € 195,26

B

Artikel 14a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt ‘€ 188,03’ vervangen door: € 194,14

2. In het eerste lid, onder a, wordt ‘€ 46,44’ vervangen door: € 47,95

3. In het eerste lid, onder c, wordt ‘€ 188,03’ vervangen door: € 194,14

C

In artikel 15 wordt ‘€ 70,16’ vervangen door: € 72,44

ARTIKEL V

De Regeling kledingaanspraken van adjudanten van Z.M. de Koning wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, onder b, wordt ‘€ 310,46’ vervangen door: € 320,55 en ‘€ 382,41’ vervangen door: € 394,84.

2. In het vierde lid, onder d, wordt ‘€ 204,45’ vervangen door: € 211,10

3. In het vierde lid, onder e, wordt ‘€ 272,61’ vervangen door: € 281,47

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid, onder a, wordt ‘€ 1.544,69’ vervangen door: € 1.594,90

In het tweede lid, onder b, wordt ‘€ 386,17’ vervangen door: € 398,72

In het tweede lid, onder c, wordt ‘€ 753,17’ vervangen door: € 777,65

ARTIKEL VI

De Regeling dienstreizen defensie wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 13, tweede lid wordt ‘€248,85’ vervangen door: € 256,94

ARTIKEL VII

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 maart 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Algemeen

De regelingen opgenomen in dit besluit worden aangepast naar aanleiding van gewijzigde consumentenprijzen.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 19 Tegemoetkoming in de kosten van recepties

Bedragen met ingang van 1 maart 2019

Tegemoetkoming in de kosten van recepties

(ad art. 30 IRM)

Maximumbedrag (art. 30, 1e lid)

€ 98,13

Maximumbedrag (art. 30, 2e lid)

€ 6,69

BIJLAGE 2:

Tabel 12: Tegemoetkoming kledingkosten (gebied binnen de keerkringen) (ad art. 17, 2e en 3e lid VBD)

Bedragen per: 1 maart 2019

Gezinslid

Bedrag

levenspartner of ambtenaar

€ 665,05

Overige gezinsleden

€ 134,07