Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleStaatscourant 2019, 15781Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Zeehaven- en industrieterrein Sloe, 2018”

Logo Borsele

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat bij besluit van 7 februari 2019 de gemeenteraad van Borsele het bestemmingsplan “Zeehaven- en industrieterrein Sloe, 2018” gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft een actualisering van de voorheen vigerende regeling, en vormt daarmee de planologisch-juridische basis voor het beheer en ontwikkeling van het Sloegebied.

Wijzigingen bij vaststelling

De gemeenteraad heeft bij vaststelling diverse wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Aanleiding voor een deel van deze aanpassingen zijn de naar voren gebrachte zienswijzen. Daarnaast heeft de gemeenteraad ambtshalve een aantal aanpassingen doorgevoerd.

De aanpassingen betreffen onder meer:

 

 • 1.

  Het op enkele onderdelen aanpassen/aanvullen van de regels.

 • 2.

  Het opnemen van de actuele Beleidsregel in bijlage 2 van de regels.

 • 3.

  Het aanpassen/aanvullen van de toelichting en bijbehorende bijlagen, daar waar nodig.

 • 4.

  het doorvoeren van technische en redactionele aanpassingen in het bestemmingsplan.

 

Een compleet overzicht van alle aanpassingen is opgenomen in het raadsbesluit , dat ter inzage ligt.

 

Inzage

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit kunt u vanaf 21 maart 2019 raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Plannaam of -nummer”. Vul dan in het venster de volgende identificatiecode in:

NL.IMRO.0654.BPSG2017-0003.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl ook via de gemeentelijke website www.borsele.nl benaderen.

Daarnaast kunt u vanaf 21 maart 2019 het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

 

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van bovengenoemd bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp bestemmingsplan.

 • 2.

  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp bestemmingsplan.

 • 3.

  een belanghebbende die wil opkomen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

 

U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De beroepstermijn loopt van 22 maart t/m 2 mei 2019.

 

Inwerkingtreding omgevingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

  

Heinkenszand, 20 maart 2019