Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 15649Vergunningen

Kennisgeving definitief instemmingsbesluit winningsplan Slootdorp voor gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het gaswinningsplan Slootdorp. Van vrijdag 22 maart 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019 ligt het instemmingsbesluit ter inzage.

Wat staat er in het winningsplan Slootdorp?

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Slootdorp ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft het gasveld Slootdorp, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Slootdorp. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Noord-Holland, in de gemeente Hollands Kroon en in het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Sinds 1977 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Slootdorp. Het winningsplan Slootdorp betreft een actualisering van het vigerende winningsplan voor gaswinning. De redenen voor wijziging zijn veranderingen van het reservoirgedrag, een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen en mogelijkheden om de productie uit het Slootdorpveld te optimaliseren. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2025, uitgaande van start van de winning in 2018.

Aanpassingen aan ontwerpinstemmingsbesluit

Alle zienswijzen en reacties zijn betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In de Nota van Antwoord zijn de vragen uit de zienswijzen beantwoord en is opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. De voorschriften in het ontwerpinstemmingsbesluit zijn naar aanleiding van de zienswijzen niet aangepast.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan Slootdorp en de Nota van Antwoord van 22 maart 2019 tot en met 3 mei 2019 inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Hollands Kroon, De Verwachting 1 te Anna Paulowna;

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Het ontwerpinstemmingsbesluit met betrekking tot dit project heeft al eerder ter inzage gelegen. Als u op het ontwerp instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingediend en u bent belanghebbende, kunt u nu desgewenst beroep instellen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Tot en met 3 mei 2019 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u ook beroep instellen.

Het instellen van beroep tegen het instemmingsbesluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, zal de Raad van State u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl

Wilt u meer weten?

Voor nadere inlichtingen kunt u op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren contact opnemen met mevr. C. Sayginer (tel.: 070 379 8610).