Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 15537Overige mededelingen aan het wegverkeerBesluit wijziging bebouwde kom gemeente De Bilt

Logo Utrecht

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 maart 2018, domein Mobiliteit, tot vaststelling van de grens bebouwde kom Wegenwet van de gemeente De Bilt ingevolge artikel 27, lid 2 van de Wegenwet.

De gemeente De Bilt heeft in de loop van enkele jaren op verschillende woningbouwlocaties nieuwbouw gerealiseerd. Gebleken is dat op die locaties de bebouwde kom Wegenwet ten tijde van de realisatie niet aangepast is en deze bebouwde kom dus niet meer actueel is. De Wegenwet bepaalt in artikel 27 lid 2, dat de provincie de wegenlegger vaststelt. Het college van B en W van de gemeente De Bilt heeft de voorgestelde aanpassing van de grens bebouwde kom in de zin van de Wegenwet geaccordeerd. De grenzen van de bebouwde kommen Wegenwet betreffen die van de kernen;

 

1. De Bilt

 

 • a.

  Uitbreidingsplan Prinschelaan binnen de bebouwde kom gelegd.

 • b.

  Grenscorrectie naar gemeente grens/aansluiting op de bebouwde kom grens.

 • c.

  Correctie conform ontwikkeling van ‘Park Bloeyendael’.

 • d.

  Correctie zodat de gehele ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom valt.

 • e.

  Correctie van de grens zodat het bedrijventerrein binnen de bebouwde kom valt.

 • f.

  Uitbreidingsplan uit 1982 (bouwjaar woningen) opgenomen in de bebouwde kom.

 • g.

  Kees Boekenlaan geheel opgenomen binnen de bebouwde kom en enkele woningen aan de ‘Frans Halslaan’ uit 1985 opgenomen binnen de bebouwde kom.

 • h.

  Correctie zodat de ‘Hercules Segherslaan’ in zijn geheel is opgenomen binnen de bebouwde kom.

   

 

2. Hollandse Rading

 • a.

  Aanpassing bebouwde komgrens ten behoeve van het uitbreidingsplan “Vierklank”. Ontwerpbesluit toekomstige uitbreiding ‘Tolakkerweg 138‘.

 • b.

  Minimale correctie, waarbij de ‘Rode contouren’ zijn aangehouden en of huidige perceelsgrens.

   

   

  In verband met het vorenstaande, gelet op artikel 27, lid 2, van de Wegenwet, heeft GS besloten om de grenzen van de bebouwde kom Wegenwet van de gemeente De Bilt vast te stellen zoals deze zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart d.d. 14-03-2018 en de volgende besluiten in te trekken;

   

 • 1.

  vaststelling bebouwde komgrens Wegenwet van de gemeente De Bilt met nummer 560026 van 11 januari 1990.

 • 2.

  vaststelling bebouwde komgrens Wegenwet van de kern Hollandse Rading, gemeente De Bilt met nummer 561011/21 van 22 juni 1989.

 

Dit besluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 18 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302582949. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”.Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.