Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2019, 15502Ruimtelijke plannenBestuurlijke lus bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden

Logo Nieuwkoop

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpTARikcsprtharot-va02 door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 maart 2019. Het plan betreft een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201802786/1/R6) van 21 november 2018 in de beroepsprocedure. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeenteraad met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (“bestuurlijke lus”) opgedragen de geconstateerde gebreken te herstellen. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de uitspraak op de volgende onderdelen gewijzigd vastgesteld:

 • de maximale bouwhoogten zijn aangepast

 • de groenstrook aan de oostzijde is op de verbeelding als ‘Groen’ bestemd

 • in het bestemmingsplan zijn aangepaste regels opgenomen ten aanzien van evenementen

 • de berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen en verkeersbewegingen is aangepast

 • de begripsomschrijving ‘Maatschappelijke Voorzieningen’ is aangepast

De vaststelling is meegedeeld aan de Afdeling bestuursrechtspraak en de appellanten.

Beschrijving

Het betreft een bestemmingsplan voor een Integraal Kindcentrum en sporthal bij de voetbalvelden en tennisbaan ter plaatse van de voormalige waterzuivering, een rotonde ter plaatse van de kruising Aardamseweg- Westkanaalweg en woningbouw in Ter Aar. Een Integraal Kindcentrum (IKC) in de gemeente Nieuwkoop is een samenwerkingsvorm waar in ieder geval onderwijs, kinderopvang en peuteropvang integraal als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie. De kernpartners in het IKC Ter Aar zijn de drie basisscholen (De Fontein, Kompas, De Vosseschans), kinderopvang, peuterspeelzaal, Centrum voor Jeugd en Gezin en bibliotheek Rijn en Venen. Door de overplaatsing van de bestaande basisscholen naar het nieuwe IKC-gebouw komen de huidige basisschoollocaties vrij. Op de vrijkomende schoollocaties is na sloop van de leegstaande schoolgebouwen, woningbouw gepland, met onder meer senioren (comfort)- en eengezinswoningen en een woonzorgcentrum (een ‘Futurahuis’ zoals dat ook in Nieuwveen is gerealiseerd). De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 besloten een nieuwe sporthal te willen realiseren bij het IKC Ter Aar, gecombineerd met een sportkantine, ter vervanging van de sporthal ‘De Vlinder’. De evenementen die nu in sporthal ‘De Vlinder’ plaatsvinden kunnen worden voortgezet in de nieuwe sporthal. Om de verkeersdoorstroming te verbeteren wordt de kruising van de Aardamseweg met de Westkanaalweg vervangen door een rotonde.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 maart 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl (ook benaderbaar via www.nieuwkoop.nl)

 • In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Voor het inzien van de stukken is het niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

Toelichting op de betreffende stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken. Het maken van een afspraak kan via de website van de gemeente (www.nieuwkoop.nl). Kiest u hierbij voor de Activiteit ‘bestemmingsplaninformatie’ en geeft u hierbij aan om welk adres het gaat. Mocht het maken van een afspraak niet lukken of beschikt u niet over internet, neemt u dan telefonisch contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 0172.

Beroep

Belanghebbenden kunnen, voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die volgen uit het besluit van 7 maart 2019, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U dient:

 • het beroepschrift te voorzien van naam, adres en datum;

 • het bestreden besluit te omschrijven en daarvan een kopie mee te sturen;

 • de redenen van uw beroep te geven;

 • het beroepschrift te ondertekenen.

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint met de dag na de terinzagelegging, dus op vrijdag 22 maart 2019. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, dus op vrijdag 3 mei 2019. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan het moment waarop op dit verzoek om voorlopige voorziening is beslist.