Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 1550

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Registratienummer Vkb-def-2018-04 Selectieve toegangen kernwinkelgebied

Logo Tilburg

Redacteur Chiel Cornelissen

Besluit inzake Selectieve toegangen kernwinkelgebied

Afdelingshoofd Sonja Jansen

Datum besluit 7 januari 2019

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  het kernwinkelgebied van de gemeente Tilburg afgesloten is voor motorvoertuigen door middel van automatisch beweegbare palen;

 • -

  deze palen aan het einde van hun levensduur zijn en dat de gemeente Tilburg de afweging gemaakt de palen buiten werking te stellen;

 • -

  er gehandhaafd zal worden in het kernwinkelgebied op basis van camera's met kentekenherkenning;

 • -

  verkeersregulering het doel is van zowel het camerasysteem als het systeem met de palen;

 • -

  handhaving met kentekenregistratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat de gegevens van overtreders door de gemeente bewaard worden zolang dat nodig is voor een bezwaarprocedure. Hierna worden alle gegevens vernietigd;

 • -

  de palen niet het doel hebben om het winkelend publiek te beschermen maar om het verkeer te reguleren;

 • -

  het kernwinkelgebied reeds een voetgangersgebied is, aangeduid met zonale verkeersborden G07 (verplicht voetpad);

 • -

  het voetgangersgebied op een aantal locaties wordt aangepast;

 • -

  Heuvel, waardoor de toegang van het Pieter Vreedeplein binnen de

voetgangerszone valt;

 • -

  Heuvelpoort, waardoor het Hendrikhof binnen de voetgangerszone valt.

 • -

  het kernwinkelgebied een gebied blijft waar motorvoertuigen niet toegestaan zijn, maar er uitzonderingen gemaakt moeten kunnen worden door middel van het verlenen van ontheffingen;

 • -

  door het bevoegd gezag ontheffingen verleend kunnen worden;

 • -

  dit door de lokale driehoek (gemeente, politie en justitie) op 26 augustus 2016 is goedgekeurd;

 • -

  deze maatregelen genomen wordt uit oogpunt van leefbaarheid, het in standhouden van de wegen het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • -

  deze maatregelen belanghebbenden gecommuniceerd zijn;

 • -

  het noodzakelijk is adequate verkeersmaatregelen te treffen;

 • -

  over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

Besluit:

Het vervangen van de automatisch beweegbare palen in het kernwinkelgebied d oor camera's met kentekenherkenning en het aanpassen van de voetgangerszone op de Heuvel en in de Heuvelpoort , bekrachtigd door:

-Het verplaatsen van de verkeersborden G07 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekeningen 102408 (Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied).

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Sonja Jansen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl