WIJZIGINGSBESLUIT Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016

Logo Heemstede

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn:

 

Overwegende dat:

- de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 gaat fuseren met de gemeente Haarlemmermeer;

- de nieuw te vormen gemeente haar wettelijke taken op het gebied van Werk en Inkomen en Jeugdwet en Wmo zelfstandig wil uitvoeren en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude daarom op 22 december 2016 besloten heeft per 1 januari 2019 uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken;

- dit besluit aanleiding geeft de vigerende Gemeenschappelijke regeling op onderdelen aan te passen;

- het ministerie per oktober 2017 een wijziging heeft aangebracht in de grondslag van het tarief van de Directie Accountancy Rijksoverheid (DAR-tarief), waardoor de koppeling met het DAR-tarief voor de berekening van overheadkosten, zoals aangegeven in de Gemeenschappelijke regeling, niet meer logisch is;

- dit aanleiding geeft de vigerende Gemeenschappelijke regeling tevens op dit onderdeel aan te passen.

 

Gelet op:

 

- de Wet gemeenschappelijke regelingen

 

B E S L U I T E N

 

Met toestemming van de gemeenteraden van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede vast te stellen het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016.

 

Het wijzigingsbesluit betreft de volgende aanpassingen:

 

Artikel I

A

De eerste alinea van de aanhef van de intitulé komt te luiden:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede:

 

B

In artikel 3, elfde lid, wordt ‘gemeenten’ vervangen door ‘gemeente’.

 

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het eerste lid, onder d komt te luiden:

  • d.

   overhead: de overige kosten verbonden aan de uitvoering door de Uitvoeringsorganisatie van de in artikel 2, lid 2 genoemde taken zijn gelijk aan het aantal formatieplaatsen van de Uitvoeringsorganisatie (exclusief loketfuncties)

vermenigvuldigd met de overheadkosten per formatieplaats zoals opgenomen onder e;

voor loketfuncties wordt geen overhead berekend omdat de taken van de frontoffice voornamelijk in de gemeentelijke loketten worden uitgevoerd, waarvoor de betreffende gemeenten al op enigerlei wijze de indirecte kosten voor hun rekening nemen;

 

 • 2.

  Aan het eerste lid wordt een onderdeel e toegevoegd, luidende:

 

 • e.

  overheadkosten per formatieplaats: de overheadkosten per formatieplaats hebben als basis het door de Directie Accountancy Rijksoverheid van het Ministerie van Financiën vastgestelde tarief voor overheadkosten (het DAR-tarief) 2017 van € 31.500;

jaarlijks (jaar t) worden de overheadkosten per formatieplaats van het voorgaand jaar (t-1) verhoogd met het prijsindexcijfer overheidsconsumptie, netto materieel jaar (IMOC) (jaar t-1) zoals gepubliceerd in de MEV publicatie (jaar t-1) van het Centraal Planbureau (CPB);

 

 • 3.

  In het zesde lid wordt ‘De gemeenten betalen’ vervangen door ‘De gemeente Bloemendaal betaalt’.

 

 • 4.

  In het zevende lid wordt ‘De gemeenten betalen’ vervangen door ‘De gemeente Bloemendaal betaalt’.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

Bloemendaal van 26 februari 2019

De burgemeester, De secretaris,

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

Heemstede van 11 december 2018

De burgemeester, De secretaris,

Naar boven