Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 1543

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Vestiging voorkeursrecht Woningbouwlocatie Oost

Logo Schiermonnikoog

Vestiging voorkeursrecht

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat het college van burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 6 van de Wvg op 3 januari 2019 heeft besloten grond voorlopig aan te wijzen als grond waarop een gemeentelijk voorkeursrecht rust en waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Aangewezen zijn gronden die thans agrarisch worden gebruikt en waar een niet agrarische bestemming aan wordt toegedacht ten behoeve van de realisatie van de Woningbouwlocatie Oost.

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie van deze bekendmaking, derhalve op 12 januari 2019.

Gevolgen

Het voorkeursrecht betreft de gronden ten oosten van de kern Schiermonnikoog, die globaal zijn gelegen ten zuiden van de Knuppeldam, ten oosten van de Oosterreeweg en ten noorden van de Heereweg te Schiermonnikoog. Deze gronden zijn gelegen binnen het Structuurplan gemeente Schiermonnikoog. De voorlopige aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

Ter inzage

De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen ieder afzonderlijk, per aangetekende brief, bericht over de inhoud van dit besluit en de gevolgen hiervan. Het besluit met de kaart en de lijst van aangewezen gronden, ligt gedurende zes weken, van 14 januari 2019 tot en met 18 februari 2019, tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis aan de Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit van het college staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep open. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, bij het college van de gemeente Schiermonnikoog tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

1. De naam en adres van de indiener;

2. De dagtekening;

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;

4. De gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 18 februari 2019 door het college van de gemeente Schiermonnikoog, Postbus 20, Schiermonnikoog, te zijn ontvangen.

Indien een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, sector Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen ).

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl