Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 15323Interne regelingen

Besluit van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van 13 maart 2019, kenmerk 1497787-188090-WJZ, houdende het verlenen van ondervolmacht aan de programmamanager van het Programma aanbesteden in het sociaal domein

De directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 16, tweede lid, onder b, van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de programmamanager van het Programma aanbesteden in het sociaal domein wordt de bevoegdheid verleend om, in het kader van de uitvoering van het programma, namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten tot een maximum van € 25.000 inclusief btw.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken, M.M. den Boer Voor akkoord, De Secretaris-Generaal, E. Gerritsen