Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2019, 15303VerkeersbesluitenBesluit toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Georgsmarienhütteplein te Schoonebeek

Logo Emmen

Gemeente Emmen

Datum : 21 maart 2019

Kenmerk/verg. nr. 16721-2019

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen,

gelezen een verzoek, van 13 feb 2019 ; om een nabij woning gelegen parkeergelegenheid aan de Georgsmarienhüttenplein te Schoonebeek aan te wijzen als “parkeerplaats motorvoertuig gehandicapte”;

gelet op:

artikel 15 en 18, lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet en artikel 12,14 en 29 van het Besluit administratieve bepalingen van het Wegverkeer;

de beleidsregel “Besluit toewijzing gereserveerde invalidenparkeerplaatsen” vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 januari 1998;

het medisch advies

Overwegende,

- dat het BABW en de Wegenverkeerswet de mogelijkheid bieden om binnen de bebouwde kom parkeerplaatsen te reserveren ten be hoeve van bepaalde gehandicapten, door plaatsing van het bord E6 met een onderbord vermeldende het kenteken van het voertuig van de gehandicapte;

dat het college ingevolge artikel 3 van de beleidsregel “Besluit toewijzing gereserveerde invalidenparkeerplaatsen”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 januari 1998, alleen tot reservering overgaat in het geval de gehandicapte zich zonder hulp van een ander niet of slechts met grote moeite over een afstand van maximaal 50 meter te voet kan voortbewegen;

dat aanvrager wegens zijn of haar handicap op het gebruik van een motorvoertuig is aangewezen;

dat in verband hiermee voorkomen dient te worden dat deze parkeerplaats door andere motorvoertuigen dan die van belanghebbende wordt gebruikt;

dat dit mogelijk is door plaatsing van een bord model E6 van bijlage I van het Regelement verkeersregel en verkeerstekens, aanduidende een parkeerplaats voor een motorvoertuig van een gehandicapte en eveneens aanduidende een parkeerverbod voor andere voertuigen;

dat uit het geneeskundig rapport blijkt dat de aanvrager een individuele loopafstand van minder dan 50 meter heeft.

Besluiten:

door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens, met onderbord, vermeldend het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager, een parkeerplaats te reserveren op de plaats zoals op de, van dit besluit deel uitmakende, tekening is aangegeven. De aanleg zal plaatsvinden door of vanwege team Uitvoering Stad en Buiten.

 

 

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen,

namens dezen,

seniormedewerker KCC, Vergunningen en Belastingen

de heer J. Sandker

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders