Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 15260Overig

Besluit voor een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen met bijbehorende voorzieningen langs Rijksweg 27 (A27) in de gemeente De Bilt, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van MisterGreen Fast Charging Network om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (WBR).

De aanvraag betreft het plaatsen en behouden van een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen met bijbehorende voorzieningen langs Rijksweg 27 (A27), Li ter hoogte van km 84,9 op verzorgingsplaats Nijpoort in gemeente De Bilt.

De ontwerpvergunning heeft van 8 november 2018 tot en met 19 december 2018 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagetermijn van de ontwerpvergunning zijn twee zienswijzen ingebracht. De vergunning is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 21 maart 2019 tot en met 1 mei 2019 ter inzage bij:

  • het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Vergunningverlening, Griffioenlaan 2 te Utrecht;

  • Gemeente De Bilt, gemeenteloket De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kan binnen de bovengenoemde termijn beroep, bij de rechtbank in het rechtsgebied waar zij wonen of gevestigd zijn, worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. De naam en het adres van de indiener;

  • b. De dagtekening;

  • c. Een omschrijving van de beschikking, waarop het verzoek, in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft afgegeven en zo mogelijk datum en kenmerk van de beschikking;

  • d. De gronden van het beroep.

Indiening van het beroep kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien het beroep in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met mevrouw M. Roumen van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, telefoonnummer 06 – 23 25 28 90.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, wnd. hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland O. Haakma