Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 15170Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 13 maart 2019, nummer CvTE-19.00565, houdende wijziging van Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019 in verband met hervatting van de Staatsexamens Nt2

Gelet op artikel 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens; en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, tweede lid.

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING EXAMENREGLEMENT STAATSEXAMENS NT2 2019

De bijlage bij de Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4.

  • 1. Het examenonderdeel leesvaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van op papier verstrekte teksten. De antwoorden worden door de kandidaten op de computer ingevoerd. De nominale duur van het examen leesvaardigheid voor Programma I is 110 minuten en voor Programma II 100 minuten.

  • 2. Het examenonderdeel luistervaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten. Deze opdrachten worden op het computerscherm gepresenteerd bij gesproken teksten die via een koptelefoon te beluisteren zijn. De luisterteksten en videofragmenten worden één keer ten gehore gebracht. De nominale duur van het examen luistervaardigheid voor zowel Programma I als II is maximaal 90 minuten.

  • 3. Het examenonderdeel schrijfvaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten die digitaal worden aangeboden. Bij dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van het beeldscherm en het toetsenbord bij een computer. De nominale duur van het examen schrijfvaardigheid voor zowel Programma I als II is 100 minuten.

  • 4. Het examenonderdeel spreekvaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten. Deze opdrachten worden op het computerscherm gepresenteerd en de bijbehorende gesproken teksten zijn via een koptelefoon te beluisteren. De kandidaat spreekt een reactie in. Deze spreekproducten worden digitaal vastgelegd. De nominale duur van het examen spreekvaardigheid voor zowel Programma I als II is maximaal 25 minuten.

B

Artikel 7 vervalt.

C

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 9, eerste lid, wordt ‘a. en c.’ vervangen door ‘leesvaardigheid en schrijfvaardigheid’.

2. In artikel 9, tweede lid, wordt na ‘(bijvoorbeeld een vertaalcomputer’ ingevoegd ‘of een digitaal woordenboek)’.

3. In artikel 9, derde lid, onderdeel c, vervalt ‘complete’.

D

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 11, eerste volzin, wordt ‘a. en b.’ vervangen door ‘leesvaardigheid en luistervaardigheid’ en in de tweede volzin wordt ‘c. en d.’ vervangen door ‘schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid’.

E

Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14.

Diploma

  • 1. Aan kandidaten die in een keer geslaagd zijn voor alle examenonderdelen van Programma I ofwel Programma II wordt een diploma van het bijbehorende programma uitgereikt.

Certificaten en diploma

  • 2. Een diploma voor Programma I wordt uitgereikt aan degene die losse certificaten overlegt van de vier onderdelen binnen Programma I.

  • 3. Een diploma voor Programma II wordt uitgereikt aan degene die losse certificaten overlegt van de vier onderdelen binnen Programma II.

  • 4. Als men een gedeelte van de certificaten van het ene Programma heeft en voor het andere deel die van het andere programma, dan kunnen deze samen worden overgelegd voor het verkrijgen van een diploma Programma I.

F

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘lezen en luisteren’ wordt vervangen door ‘leesvaardigheid en luistervaardigheid’.

2. ‘spreken en schrijven’ wordt vervangen door ‘schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid’.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING

Algemeen

De Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019 is op enkele punten aangepast als gevolg van de hervatting van het Staatsexamen Nt2. Deze herziening van wekelijkse afnames voor alle onderdelen van beide programma’s naar enkele afnamemomenten per jaar, is noodzakelijk vanwege het feit dat in het najaar van 2018 kandidaten op grote schaal beschrijvingen en uitwerkingen van opdrachten via sociale media gedeeld hebben.

Artikelsgewijs

Artikel I

A

De tekst is deels aangepast, de verwijzing naar de onderdelen a,b,c, en d zijn nu verwoord in verwijzingen naar leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid waardoor de lezer niet hoeft te schakelen tussen verschillende artikelen.

De nominale tijdsduur is nu voor elk onderdeel verwoord in aantal minuten.

Aanpassingen/inkorten van het schrijf-en spreekexamen hebben geleid tot aanpassingen van de nominale examentijd. Schrijven was 2 uur, is nu 100 minuten; spreken was 30 minuten is nu maximaal 25 minuten.

B

Er is geen sprake meer van de afname van twee verschillende examenonderdelen op één dag.

C

Net als in artikel 4 vindt de verwijzing niet meer plaats middels a,b,c,d maar middels het benoemen van de vaardigheden.

Na vertaalcomputer is toegevoegd of ‘een digitaal woordenboek’. Dit om aan te geven dat in deze moderne tijden waarin kandidaten wellicht thuis een digitaal woordenboek raadplegen, dat het tijdens het examen niet mogelijk is, ook al worden de examens digitaal afgenomen.

D

Net als in artikel 4 en 9 vindt de verwijzing niet meer plaats middels a,b,c,d maar middels het benoemen van de vaardigheden.

E

Kandidaten die voor de 4 onderdelen van Programma II waren geslaagd, konden voorheen een diploma voor Programma I ontvangen. Dat is nu weggelaten.

Ook is het onderscheid tussen diploma en certificaten verhelderd.

F

In artikel 17 is de terminologie voor de examenonderdelen aangepast.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse