Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorschotenStaatscourant 2019, 15109VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Koningin Julianalaan – Schoolstraat (N447)

Logo Voorschoten

Z/19/28384

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten:

Juridisch kader:

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 • artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994; een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994; een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categoriën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • artikel 2 van de WVW 1994 voor wat betreft het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het gewenst is om de genoemde maatregelen onder ‘besluiten’ in te stellen of op te heffen;

 • artikel 18, eerste lid, onder d van de WVW;

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

Is het gewenst om:

Voor de ontwikkeling van het Deltaplein, de reconstructie van knooppunt Voorschoten (de Schoolstraat tussen de Wijngaardenlaan en Koninklijke Marinelaan) de benodigde verkeersmaatregelen te nemen.

Overwegingen.

Overwegende dat:

 • de gemeenteraad in de afgelopen jaren een aantal besluiten met betrekking tot het centrum heeft genomen, waarvan een aantal projecten inmiddels zijn uitgevoerd. In de kadernota visie centrumgebied gemeente Voorschoten uit 2003 is de ambitie opgenomen om aan de noord– en zuidzijde van de Schoolstraat versterkende elementen te realiseren. Deze elementen zijn inmiddels gerealiseerd. Aan de noordzijde betreft dit het pand waarin o.a. de Albert Heijn supermarkt in zit. Aan de zuidzijde betreft dit het Deltaplein, waar o.a. Dirk supermarkt in zit, en daar uit volgde weer de herinrichting van het kruispunt Koningin Julianalaan/Wijngaardenlaan/Schoolstraat. Aanvullend hierop heeft groot onderhoud op de Schoolstraat tussen de Wijngaardenlaan en de Koninklijke Marinelaan, inclusief de kruising met de Koninklijke Marinelaan, plaatsgevonden;

 • de wegencategorisering van Voorschoten opgenomen is in het Verkeersplan Voorschoten en daaruit volgt welke wegen ontsluitingswegen zijn met een maximum snelheid van 50 km/uur, welke wegen erftoegangswegen zijn met een maximum snelheid van 30 km/uur of 15 km/uur ingeval het een woonerf betreft;

 • dit verkeersbesluit voortvloeit uit de hiervoor genoemde plannen met betrekking tot het centrum. Het verkeersbesluit heeft betrekking op de Koningin Julianalaan, inclusief de rotonde met de Raadhuislaan en de Schoolstraat, het gedeelte tussen de Wijngaardenlaan en Koninklijke Marinelaan;

 • de hiervoor genoemde besluiten en ontwikkelingen leiden tot een benodigd samenhangend pakket aan verkeersmaatregelen;

 • voor een aantal verkeersmaatregelen in het centrum geen verkeersbesluit bekend is, of in het verleden geen verkeersbesluit genomen is. Voor deze maatregelen wordt in dit verkeersbesluit volstaan om de betrokken verkeerstekens of fysieke maatregelen te handhaven of te verwijderen en daarmee formeel vast te stellen;

 • de hiervoor genoemde besluiten en ontwikkelingen ertoe leiden dat een aantal verkeerborden verplaatst moeten worden. De feitelijke verkeersmaatregel blijft hierbij in stand;

 • het verkeersbesluit van 14 april 2010, betreffende het instellen van een parkeerschijfzone in de Overslagstraat met een maximale parkeerduur van 2 uur, van kracht zijnde op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur 18.00u, vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur gehandhaafd blijft;

 • de parkeergarage onder de HEMA uitgebreid is en in het nieuwe deel van de parkeergarage 3 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd zijn;

 • er voor de uitbreiding van de garage gebruik gemaakt werd van een gecombineerde in/uitrit. Voor de uitgebreide garage is een nieuwe uitrit gerealiseerd. Deze komt uit op de Koning Julianalaan, ter hoogte van de Koning Wilhelminalaan. De oude gecombineerd in/uitrit is gewijzigd in de inrit van de parkeergarage;

 • het voormalig parkeerterrein aan de Schoolstraat plaatsgemaakt heeft voor een paviljoen en een verblijfsgebied. De verkeersmaatregelen, waaronder een voetgangersoversteekplaats en twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, die hier aanwezig waren, worden in dit verkeersbesluit opgeheven;

 • langs de oostzijde van de Schoolstraat (N447) een laad/los haven aanwezig was. Deze haven is verlengd met een aantal parkeerplaatsen. De reservering voor het laden/lossen blijft gehandhaafd. Eén van de parkeerplaatsen is gereserveerd als algemene gehandicaptenparkeerplaats. Deze vervangt een algemene gehandicaptenparkeerplaats die op het voormalig parkeerterrein lag;

 • gebruikers het gratis en dichtbij het centrum parkeren waarderen. Om de bereikbaarheid dichtbij het centrum te behouden blijft de bestaande blauwe zones gehandhaafd. Voor de blauwe zone wordt een parkeertijd van 2 uur aangehouden. De tijden waarvoor de blauwe zone geldt zijn gelijk aan de winkelopeningstijden van de meeste winkels, van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Feitelijk blijft de zone gelijk, maar door de herinrichting van de Schoolstraat tussen de Wijngaardenlaan en de Koninklijke Marinelaan, waaronder het opheffen van het parkeerterrein waar nu het paviljoen staat, moeten enkele borden verplaatst/geplaatst worden;

 • door het verlengen van de langsparkeerhaven aan de oostzijde van de Schoolstraat (N447) is de doorsteek opgeheven en gewijzigd in een trottoir. Het is hierdoor niet meer toegestaan om ter hoogte van huisnummer 101 de Schoolstraat in te rijden;

 • door de herinrichting van het kruispunt Koningin Julianalaan/Wijngaardenlaan/Schoolstraat het voor laad- en losverkeer niet meer mogelijk is om vanaf dit kruispunt de Schoolstraat in te rijden richting Treubplein/Raadhuislaan. In de Schoolstraat moet daarom, tussen de Raadhuislaan en het kruispunt Schoolstraat – Koningin Julianalaan – Wijngaardenlaan de rijrichting aangepast worden. Ten behoeve van de nieuwe rijrichting is het mogelijk gemaakt om vanaf de Koningin Julianalaan rechtsaf de Schoolstraat in te rijden;

 • op de Koningin Julianalaan en de Schoolstraat (N447), tussen de Wijngaardenlaan en de Koninklijke Marinelaan, de rijbanen door een verhoogde middenberm zijn gescheiden. Op de Wijngaardenlaan en op de Koninklijke Marinelaan liggen voor de aansluitingen op de N447 middeneilanden tussen de rijbanen. Op het begin/einde van de middenbermen en –eilandjes staan zuiltjes met pijlborden die aangegeven langs welke zijde van deze eilandjes het verkeer moet rijden. De zuiltjes met bebording blijven gehandhaafd;

 • door de herinrichting van de parallelweg van de Schoolstraat het mogelijk werd om de algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te passen aan de gewenste maatvoering. Om deze reden is de algemene gehandicaptenparkeerplaats verplaatst;

 • als gevolg van de herinrichting van de parallelweg van de Schoolstraat, het fietspad tussen de parallelweg en de hoofdrijbaan opgeheven is. Vanaf het kruispunt Wijngaardenlaan – Schoolstraat – Koningin Julianalaan wordt het fietsverkeer via verplichte fietspaden de parallelweg van de Schoolstraat op geleid. De parallelweg van de Schoolstraat is hiervoor als fietsstraat ingericht en daarvoor is bebording geplaatst. Omdat voor een fietsstraat geen verkeersbesluit genomen hoeft te worden, is deze bebording niet onder de besluiten opgenomen. Bij de Pauwenstraat komt het fietsverkeer weer op het bestaande fietspad langs de Schoolstraat. Op de parallelweg is fietsverkeer in twee richtingen toegestaan;

 • als gevolg van de herinrichting van de parallelweg van de Schoolstraat het bestaande verplichte fietspad tussen de Wijngaardenlaan en de parallelweg een verplicht fietspad in twee richtingen geworden is;

 • daardoor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade wordt gediend;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde wegen c.q. weggedeelten binnen de bebouwde kom liggen en in beheer zijn bij gemeente Voorschoten;

Horen:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met politie eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur en op 7 maart 2019 heeft de politie laten weten akkoord te gaan met het voorgenomen verkeersbesluit;

Belangenafweging:

Voor dit verkeersbesluit geen openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Awb is toegepast omdat de maatregelen uit dit besluit reeds uitgevoerd zijn.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders van Voorschoten om:

 • 1.

  door het verwijderen van borden model B1, B6 en het verwijderen van markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW de voorrangsregeling op de kruising Schoolstraat – Pauwenstraat, waarbij het verkeer vanaf de ventweg van de Schoolstraat en het verkeer vanuit de Pauwenstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de hoofdrijbaan van de Schoolstraat, in te trekken;

 • 2.

  door het handhaven van de borden B5 en B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW de aanwezige voorrangsregelingen formeel in te stellen op de kruisingen:

  • a.

   Veurseweg – Schoolstraat – Koningklijke Marinelaan, waarbij het verkeer komende vanaf de Koninklijke Marinelaan voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Veurseweg – Schoolstraat;

  • b.

   Wijngaardenlaan-Koningin Julianalaan-Schoolstraat, waarbij verkeer komende vanuit de Wijngaardenlaan voorrang moet verlenen aan verkeer op de Koningin Julianalaan-Schoolstraat;

 • 3.

  door het handhaven van borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW de aanwezige voorrangsregeling formeel in te stellen aan het eind van de zuidelijke parallelweg van de Wijngaardenlaan, voor de aansluiting op de hoofdrijbaan van de Wijngaardenlaan, waarbij verkeer komende vanaf de parallelweg voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de hoofdrijbaan van de Wijngaardenlaan;

 • 4.

  door het plaatsen van bord model B7 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 6 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW aan het eind van de uitrit van de parkeergarage, voor de aansluiting op de Koningin Julianalaan een voorrangsregeling in te stellen, waarbij verkeer komende vanuit de parkeergarage voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de Koningin Julianalaan;

 • 5.

  door het handhaven van borden C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden OB52 op de parallelweg van de Schoolstraat eenrichtingsverkeer formeel in te stellen waarbij het verkeer vanaf de Wijngaardenlaan richting Pauwenstraat rijdt en waarvan fietsers uitgezonderd zijn;

 • 6.

  door het handhaven van bord model C13 van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan het begin van de inrit van de parkeergarage aan de Koningin Julianalaan voor de parkeergarage een inrijverbod voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, formeel in te stellen;

 • 7.

  door het handhaven van de borden model D1en B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 6 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW op de kruising van de Koningin Julianalaan, Raadhuislaan en Leidseweg de aanwezige rotonde formeel in te stellen, waarbij het verkeer komende vanaf de Koningin Julianalaan, Raadhuislaan en Leidseweg voorrang moet verlenen aan het verkeer op de rotonde;

 • 8.

  door het verwijderen van bord model D2r-BB22 van Bijlage 1 van het RVV 1990 aangevuld met het fietssymbool, op de tussenberm op de Schoolstraat, tussen de Wijngaardenlaan en de Pauwenstraat (nabij de Wijngaardenlaan) de verplichte passeerzijde van de tussenberm voor fietsers op te heffen;

 • 9.

  door het handhaven van borden model D2ro en/of D2r-BB22 (zuiltje) van Bijlage 1 van het RVV 1990 de aanwezige geboden om de middenbermen rechts te passeren, formeel in te stellen op de volgende locaties:

  • c.

   de Schoolstraat voor aansluiting met de Wijngaardenlaan-Koningin Julianalaan;

  • d.

   de Wijngaardenlaan voor de aansluiting met de Schoolstraat-Koningin Julianalaan;

  • e.

   de Koningin Julianalaan voor de aansluiting met de Schoolstraat-Wijngaardenlaan;

 • 10.

  door het plaatsen van bord model D6 links van Bijlage 1 van het RVV 1990 in de Schoolstraat, voor de aansluiting op de Wijngaardenlaan, het gebod om rechtdoor of linksaf te gaan in te stellen;

 • 11.

  door het plaatsen van bord model D6 rechts van Bijlage 1 van het RVV 1990 in de Koningin Julianalaan, voor de aansluiting op de Wijngaardenlaan, het gebod om rechtdoor of rechtsaf te gaan in te stellen;

 • 12.

  door het plaatsen van het bord model D7 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in de Wijngaardenlaan, voor de aansluiting op de Koningin Julianalaan en Schoolstraat, het gebod om linksaf of rechtsaf te gaan in te stellen;

 • 13.

  door het handhaven van bord model D103 van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan het begin van de parallelweg van aan de noordzijde van de Wijngaardenlaan de aanwezige verplichting voor bromfietsverkeer om vanaf de hoofdrijbaan de parallelweg op te gaan formeel in te stellen;

 • 14.

  door het handhaven van bord model D104 van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan het eind van de parallelweg aan de zuidzijde van de Wijngaardenlaan de aanwezige verplichting voor bromfietsverkeer om vanaf de parallelweg de hoofdrijbaan op te gaan formeel in te stellen;

 • 15.

  door het verwijderen van de borden E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen op de volgende locaties:

  • f.

   twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het (voormalig) parkeerterrein aan de Schoolstraat, globaal voor de huisnummers 81-89;

  • g.

   de parallelweg van de Schoolstraat, voor huisnummer 182;

 • 16.

  door het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op de volgende locaties:

  • h.

   op de Schoolstraat, langs de oostelijke hoofdrijbaan, globaal ter hoogte van huisnummer 93;

  • i.

   de parallelweg van de Schoolstraat, globaal ter hoogte van huisnummer 180;

  • j.

   in de parkeergarage onder de HEMA 3 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;

 • 17.

  door het handhaven van bord E7 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de laad- en loshaven formeel in stellen op de volgende locaties:

  • k.

   langs de oostelijke zijde van de hoofdrijbaan van de Schoolstraat

  • l.

   langs de zuidoostelijke zijde van de Koningin Julianalaan, globaal ter hoogte van huisnummer 22;

 • 18.

  door het handhaven, en als gevolg van herinrichting openbare ruimte te verplaatsen en/of plaatsing van borden model E10, met de aanduiding max 2h, en E11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden met de tekst ‘ma t/m za 09-18h vr 09-21h’ de aanwezige blauwe zone met een maximale parkeerduur van 2 uur van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en tevens op vrijdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur formeel in te stellen voor de volgende locaties:

  • m.

   de Schoolstraat voor wat betreft het gedeelte tussen de Wijngaardenlaan en Schoolstraat 220a;

  • n.

   de Pauwenstraat voor wat betreft het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Kalkoenstraat;

 • 19.

  door het verwijderen van bord model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 het verplicht fietspad aan de westzijde van de hoofdrijbaan van de Schoolstraat, tussen de Wijngaardenlaan en de Pauwenstraat, op te heffen;

 • 20.

  door het handhaven van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 het aanwezige verplichte fietspad formeel in te stellen op de volgende locaties:

  • o.

   de noordzijde van de Wijngaardenlaan, tussen de Koningin Julianalaan en de parallelweg;

  • p.

   de noordoostzijde van de Raadhuislaan, voor de aansluiting op de rotonde met de Leidseweg en Koningin Julianalaan;

  • q.

   de zuidwestzijde van de Raadhuislaan, na de rotonde met de Leidseweg en Koningin Julianalaan;

  • r.

   de westzijde van de Schoolstraat, tussen de Pauwenstaat en de Koninklijke Marinelaan;

  • s.

   de oostzijde van de hoofdrijbaan van de Schoolstraat;

  • t.

   de zuidoostzijde van de Koningin Julianalaan;

  • u.

   de noordwestzijde van de Koningin Julianalaan, tussen de Leidseweg en het Viveenpad;

  • v.

   de noordwestzijde van de Koningin Julianalaan, tussen de Prinses Margrietlaan en de Wijngaardenlaan;

 • 21.

  door het handhaven van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden OB505 aan, het aanwezige verplicht fietspad in twee richtingen formeel in te stellen op de volgende locaties;

  • w.

   de zuidzijde van de Wijngaardenlaan, tussen de parallelweg en de Schoolstraat;

  • x.

   de westzijde van de Schoolstraat, tussen de Koninklijke Marinelaan en de Bijdorpstraat;

  • y.

   de noordwestzijde van de Koningin Julianalaan, tussen het Viveenpad en de Prinses Margrietlaan

 • 22.

  door het plaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden model OB505 aan de westzijde van de Schoolstraat, tussen de Wijngaardenlaan en de parallelweg, een verplicht fietspad in twee richtingen in te stellen;

 • 23.

  door het verwijderen van markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 9 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW en bord model L2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op het voormalig parkeerterrein aan de Schoolstraat, globaal voor de huisnummers 81-89, de voetgangersoversteekplaats (zebra) op te heffen;

 • 24.

  door het verwijderen van de rijstrook met het woord ‘Bus’ op de Koningin Julianalaan, voor de kruising met de Wijngaardenlaan, de busbaan op te heffen;

 • 25.

  door het handhaven van markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 9 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW en borden model L2 van Bijlage1 van het RVV op, de aanwezige voetgangersoversteekplaats (zebra) formeel in te stellen op de volgende locaties;

  • z.

   de Wijngaardenlaan, nabij de Schoolstraat en de Koningin Julianalaan;

  • aa.

   de Koningin Julianalaan, nabij de Wijngaardenlaan;

  • ab.

   de Schoolstraat, nabij de Wijngaardenlaan;

  • ac.

   de Koningin Julianalaan voor de aansluiting op de rotonde met de Leidseweg en Raadhuislaan;

  • ad.

   de Raadhuislaan voor de aansluiting op de rotonde met de Leidseweg en Koningin Julianalaan;

  • ae.

   de Leidseweg voor de aansluiting op de rotonde met de Koningin Julianalaan en Raadhuislaan;

  • af.

   de Schoolstraat voor de kruising met de Veurseweg en Koninklijke Marinelaan;

  • ag.

   de Veurseweg voor de kruising met de Schoolstraat en Koninklijke Marinelaan;

  • ah.

   de Koninklijke Marinelaan voor de kruising met de Veurseweg en Schoolstraat;

Vastgesteld,

Het college van burgemeester en wethouders op 11 maart 2019

Ing. W.W. van Veen

Afdelingshoofd RO/OGB

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Het verkeersbesluit blijft gelden totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (Sector Bestuursrecht) een voorlopige voorziening treffen op verzoek van een belanghebbende die op tijd bezwaar heeft gemaakt. Het adres van de rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Afschrift aan: nationale politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur