Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorschotenStaatscourant 2019, 15096VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Sir Winston Churchillplein e.o.

Logo Voorschoten

Z/18/23130

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten:

Juridisch kader:

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 • artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994; een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994; een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categoriën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • artikel 2 van de WVW 1994 voor wat betreft het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het gewenst is om de genoemde maatregelen onder ‘besluiten’ in te stellen of op te heffen;

 • artikel 18, eerste lid, onder d van de WVW;

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

Is het gewenst om:

Voor de kwaliteitsverbetering van het centrum van Voorschoten de benodigde verkeersmaatregelen te nemen.

Overwegingen.

Overwegende dat:

 • op 2 februari 2017 het Verkeersplan Voorschoten door de gemeenteraad is vastgesteld. In het verkeersplan zijn maatregelen voor het centrum van Voorschoten buiten beschouwing gelaten omdat deze zouden worden meegenomen in een integraal plan bestaande uit kwalitatieve maatregelen en verkeersmaatregelen. Bij vaststelling van het Verkeersplan Voorschoten is toegezegd dat dit verkeersplan zou worden bijgevoegd wanneer het plan voor de het centrum aan de raad zou worden voorgelegd;

 • de wegencategorisering van Voorschoten opgenomen is in het Verkeersplan Voorschoten en daaruit volgt welke wegen ontsluitingswegen zijn met een maximum snelheid van 50 km/uur, welke wegen erftoegangswegen zijn met een maximum snelheid van 30 km/uur of 15 km/uur ingeval het een woonerf betreft;

 • door de Taskforce Dorpscentrum een pakket aan kwaliteitsmaatregelen voor het centrum zou worden opgesteld en in de raadsvergadering van 9 november 2017 is toegezegd dat dit aan de raad zou worden voorgelegd zodra dit gereed is;

 • de Taskforce Dorpscentrum bestaat uit betrokken Voorschotenaren die het centrum een warm hart toedragen en zich daarvoor inzetten. De Taskforce is actief input op gaan halen bij verschillende belanghebbenden in het centrum. Deze input is in overleg met de gemeente verwerkt tot een pakket aan maatregelen om het centrum kwalitatief en als plaats van ontmoeting te versterken. Op 15 maart 2018 heeft de Taskforce Dorpscentrum het conceptplan gepresenteerd aan inwoners en ondernemers van het centrum. De daar opgehaalde suggesties en opmerkingen zijn waar nodig verwerkt in het plan voor het centrum. Op 12 juni 2018 heeft de gemeenteraad het plan voor de kwaliteitsverbetering Centrum Voorschoten vastgesteld;

 • dit verkeersbesluit voortvloeit uit de hiervoor genoemde plannen met betrekking tot het centrum. Het verkeersbesluit heeft betrekking op de Sir Winston Churchillweg, het Sir Winston Churchillplein, het parkeergedeelte van het Treubplein en de Oranjeboomstraat ;

 • de toekomstvisie Voorschoten 2015 (thema 4: het centrum als kloppend hart van Voorschoten) het centrum als de centrale plek van ontmoeting voor gezinnen, ouderen, jongeren, expats en toeristen beschrijft en verwoordt dat de ambachtelijke winkeltjes en de historische uitstraling van het centrum het een aantrekkelijke bestemming maakt voor dagrecreatie en toerisme. In de Economische Visie van Voorschoten van januari 2016 staat dat het centrum als recreatief winkelgebied nog meer een plek van ontmoeting en samenkomst dient te worden dat bijdraagt aan de sociale structuur. Een ruimte voor ontmoeting en vermaak, cultuur en ontspanning die bereikbaar, veilig, schoon en prettig is om te verblijven. De verkeersmaatregelen uit dit besluit dragen bij aan het versterken van het centrum als hart van de samenleving;

 • de hiervoor genoemde besluiten en ontwikkelingen leiden tot een benodigd samenhangend pakket aan verkeersmaatregelen;

 • voor een aantal verkeersmaatregelen in het centrum geen verkeersbesluit bekend is, of in het verleden geen verkeersbesluit genomen is. Voor deze maatregelen wordt in dit verkeersbesluit volstaan om de betrokken verkeerstekens of fysieke maatregelen te handhaven of te verwijderen en daarmee formeel vast te stellen;

 • de hiervoor genoemde besluiten en ontwikkelingen ertoe leiden dat een aantal verkeerborden verplaatst moeten worden. De feitelijke verkeersmaatregel blijft hierbij in stand;

 • gebruikers het gratis en dichtbij het centrum parkeren waarderen. Om de bereikbaarheid dichtbij het centrum te behouden blijven de bestaande blauwe zones gehandhaafd. Voor sommige delen van de blauwe zone zijn in het verleden verkeersbesluiten genomen, echter voor enkele gebieden zijn in de verkeersbesluiten andere venstertijden opgenomen dan buiten op de onderborden vermeld staan. Voor de blauwe zones wordt de huidige parkeertijd van 2 uur aangehouden met uitzondering van de parkeerplaatsen langs de parallelweg van de Schoolstraat en de hoofdrijbaan van de N447 (Schoolstraat)). Hier wordt de parkeerduur 1 uur. Om deze reden moet voor dit gebiedje een nieuw besluit genomen worden. De tijden waarvoor de blauwe zone geldt zijn gelijk aan de winkelopeningstijden van de meeste winkels, van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Feitelijk blijven de zones gelijk, maar door wijziging van de verkeerscirculatie rondom het Sir Winston Churchillplein moeten enkele borden verplaatst/geplaatst worden. Voor de blauwe zone op het Sir Winston Churchillplein is in het verleden een verkeersbesluit genomen en dit blijft gehandhaafd. Voor het Treubplein is geen verkeersbesluit bekend;

 • het wenselijk is om het verkeer beter te spreiden. Daarvoor wordt op een aantal wegen eenrichtingsverkeer ingevoerd. Gelet op de functie met haar vele horecavoorzieningen is het wenselijk om de Voorstraat verkeersluwer te maken Geheel afsluiten beïnvloed de bereikbaarheid nadelig. Eénrichtingsverkeer leidt tot een goede balans en dit wordt breed gedragen. Door het instellen van éénrichtingsverkeer, waarbij het verkeer vanaf de Molenlaan richting Bloklaan rijdt, ontstaat een ondergeschikte verkeersroute. Vanuit noordelijke richting wordt het verkeer eerst langs de parkeerlocaties op het Sir Winston Churchillplein en Treubplein geleid voordat het de Voorstraat inrijdt. Het zorgt ervoor dat de Voorstraat een eindbestemming wordt en geen doorgaande verbinding. De Sir Winston Churchillweg wordt, in één richting, voor gemotoriseerd verkeer opengesteld en op de Oranjeboomstraat wordt tussen de Sir Winston Churchillweg en de Raadhuislaan eenrichtingsverkeer ingesteld. Het verkeer rijdt hierbij vanaf de Raadhuislaan via de Sir Winston Churchillweg en de Oranjeboomstraat weer richting Raadhuislaan;

 • daardoor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade wordt gediend;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde wegen c.q. weggedeelten binnen de bebouwde kom liggen en in beheer zijn bij gemeente Voorschoten;

Horen:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met politie eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur en op 7 maart 2019 heeft de politie laten weten akkoord te gaan met het voorgenomen verkeersbesluit;

Belangenafweging:

Voor dit verkeersbesluit geen openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Awb is toegepast omdat:

 • Op 2 februari 2017 het Verkeersplan Voorschoten, met daarin onder andere de wegencategorisering van Voorschoten, door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor het Verkeersplan heeft een uitgebreide inspraak plaatsgevonden.

 • Voor de kwaliteitsverbetering van het centrum is actief input opgehaald bij verschillende belanghebbenden in het centrum. Op 15 maart 2018 is het conceptplan gepresenteerd aan inwoners en ondernemers van het centrum. Op 12 juni 2018 heeft de gemeenteraad het plan voor de kwaliteitsverbetering Centrum Voorschoten vastgesteld.

 • De maatregelen uit dit verkeersbesluit vloeien rechtstreeks voort uit het Verkeersplan en het plan voor de kwaliteitsverbetering Centrum Voorschoten.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders van Voorschoten om:

 • 1.

  door het handhaven, verplaatsen en plaatsen van borden model A1zb en A2ze van Bijlage 1 van het RVV 1990 de aanwezige zone met een maximum snelheid van 30 km/uur formeel in te stellen voor de volgende wegen:

  • a.

   Sir Winston Churchillweg;

  • b.

   Sir Winston Churchillplein;

  • c.

   Oranjeboomstraat;

  • d.

   het Treubplein voor wat betreft het parkeerterrein;

 • 2.

  door het handhaven van borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de markering als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW de aanwezige voorrangsregelingen formeel in te stellen op de Oranjeboomstraat voor de aansluiting op de Raadhuislaan, waarbij het verkeer komende;

 • 3.

  door het verwijderen van borden C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden OB54, het eenrichtingsverkeer op te heffen op de Sir Winston Churchillweg, waarvan fietsers en bromfietsers uitgezonderd zijn, tussen het Sir Winston Churchillplein en de Treubstaat en daarmee het verkeersbesluit van 9 juni 2015 voor wat betreft dit onderdeel in te trekken;

 • 4.

  door het plaatsen van borden C2, C3 en C4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, en onderborden OB54, eenrichtingsverkeer in te stellen en waarvan fietsers en bromfietsers uitgezonderd zijn, op de volgende locaties:

  • e.

   de Sir Winston Churchillweg, waarbij het verkeer vanaf de Raadhuislaan richting Oranjeboomstraat rijdt;

  • f.

   de Oranjeboomstraat, tussen de Sir Winston Churchillweg en de Raadhuislaan, waarbij het verkeer vanaf de Sir Winston Churchillweg richting Raadhuislaan rijdt;

 • 5.

  door het verwijderen van borden C12 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden met de tekst ’uitgezonderd laden/lossen Albert Heijn’ op de Sir Winston Churchillweg tussen de Raadhuislaan en het Sir Winston Churchillplein, de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen en de uitzondering voor laden/lossen Albert Heijn, op te heffen;

 • 6.

  door het plaatsen van het bord model D4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in de Oranjeboomstraat ten zuiden van de kruising met de Christiaan Huygensstraat en Sir Winston Chrchillweg het gebod om rechtdoor te gaan in te stellen;

 • 7.

  door het verwijderen van het bord model D6l van Bijlage 1 van het RVV 1990 in de Oranjeboomstraat ten zuiden van de kruising met de Christiaan Huygensstraat en Sir Winston Churchillweg het gebod om linksaf of rechtdoor te gaan in te trekken;

 • 8.

  door het plaatsen van het bord model D7 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in de Sir Winston Churchillweg, voor de kruising met de Oranjeboomstraat, het gebod om linksaf of rechtsaf te gaan in te stellen;

 • 9.

  door het handhaven/verplaatsen van borden model E1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 het aanwezige parkeerverbod formeel in te stellen op de volgende locaties:

  • g.

   de noodwestzijde van de Oranjeboomstraat, tussen de Molenlaan en de Raadhuislaan;

  • h.

   de zuidzijde van de Sir Winston Churchillweg, tussen huisnummer 5 en de Oranjeboomstraat;

  • i.

   de zuidoostzijde van de Sir Winston Churchillweg, tussen het Sir Winston Churchillplein en de bocht nabij Treubplein 10;

  • j.

   de zuidoostzijde van de Oranjeboomstraat, tussen de Christiaan Huygensstraat en de Raadhuislaan;

 • 10.

  door het handhaven van bord(en) model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de aanwezige algemene gehandicaptenparkeerplaats(en) formeel in te stellen

  • k.

   op het Treubplein, nabij huisnummer 17a;

  • l.

   op het Treubplan, nabij huisnummer 19;

 • 11.

  door het handhaven van borden E7 van Bijlage 1 van het RVV 1990, de aanwezige laad- en losplaats formeel in te stellen langs de zuidwestelijke zijde van de Sir Winston Churchillweg, globaal tussen Sir Winston Churchillweg 5 en Treubplein 10;

 • 12.

  door het handhaven of verplaatsen van borden model E10, met de aanduiding max 2h, en E11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden met de tekst ‘ma t/m za 09-18h vr 09-21h’ de aanwezige blauwe zone formeel in te stellen voor de volgende locaties:

  • m.

   het Sir Winston Churchillplein;

  • n.

   de Sir Winston Churchilleweg voor wat betreft het gedeelte tussen de Raadhuislaan en de bocht nabij Treubplein nummer 10;

  • o.

   het Treubplein;

 • 13.

  door het verwijderen van de palen in de Sir Winston Churchillweg, nabij huisnummer 39, de fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op te heffen;

Vastgesteld,

Het college van burgemeester en wethouders op 11 maart 2019

Ing. W.W. van Veen

Afdelingshoofd RO/OGB

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Het verkeersbesluit blijft gelden totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (Sector Bestuursrecht) een voorlopige voorziening treffen op verzoek van een belanghebbende die op tijd bezwaar heeft gemaakt. Het adres van de rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Afschrift aan: nationale politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur