Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandStaatscourant 2019, 1499Ruimtelijke plannenVaststelling Bestemmingsplan Bernhardstraat 2B

Logo Drechterland

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 januari 2019 het bestemmingsplan Bernhardstraat 2B ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het plangebied betreft het perceel aan de Bernhardstraat 2B te Hoogkarspel. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van het bouwen van één vervangende nieuwbouwwoning.

Ter inzage

Dit plan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 17 januari tot en met 27 februari 2019. U kunt de documenten op twee manieren bekijken:

  • 1.

    U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.Bernhardstraat2B-VG01.

  • 2.

    U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hoogkarspel. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon: 0228-352352 of via www.drechterland.nl.

Beroep

Gedurende het ter inzage termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Tegen de wijzigingen die bij vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht, kan door alle belanghebbenden beroep worden aangetekend. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Totdat op het beroep is beslist, kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening).