Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 1497

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Gemeente Amstelveen – beschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 'Legmeerpolder Zuid’ voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw, een tijdelijke (maximaal 10 jaar) opslagplaats voor modulaire units en het in gebruik nemen van een bestaand bedrijfsverzamelgebouw met een uitbreiding van 4 naar 7 units op de percelen Keurmeesterstraat 2-28

Logo Amstelveen

Z-2018/ 006 41 2

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bovenbedoelde omgevingsvergunning hebben verleend.

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Legmeerpolder-Zuid' laat het bouwplan niet toe, omdat de gronden in hoofdzaak zijn bestemd voor 'Agrarisch-Glastuinbouw' (A-GT). Het bouwplan zal worden gerealiseerd op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein De Loeten.

Inzage

De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken liggen gedurende zes weken, met ingang van 12 januari 2019 tot en met 23 februari 2019, ter inzage op de volgende wijzen:

  • -

    Bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via de centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur);

  • -

    Via de gemeentelijke viewer, link: https://0362.ropubliceer.nl/;

  • -

    Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.OIAVHB11xX-VG01

Beroep omgevingsvergunning

Het instellen van beroep tegen het besluit om de vergunning te verlenen is mogelijk van 13 januari 2019 t/m 23 februari 2019. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl