Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2019, 1496VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parkeerverbod Mr. Jac. Takkade

Logo Aalsmeer

Zaaknummer: Z18-019578

 

Dit gebeurt door het plaatsen van zoneborden E1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), zoals aangegeven op de bebordingstekening PAB-PV-2018-11.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer besluiten om het parkeren aan weerszijden van een gedeelte van de Mr. Jac. Takkade te verbieden. Het parkeerverbod geldt voor het gedeelte van de Mr. Jac. Takkade direct ten noordwesten van de T- kruising voor het gebouw Mr. Jac. Takkade 40 over een lengte van ongeveer 175 meter.

 

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

  • de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

  • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Motivering

Het besluit strekt conform artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a);

- het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b)

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d);

 

Het besluit wordt als volgt gemotiveerd:

Op het perceel Mr. Jac. Takkade 35 is onlangs een hotel gebouwd. Alhoewel het hotel beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein, wordt er ter hoogte van het hotel regelmatig op de rijbaan van de Mr. Jac. Takkade geparkeerd. Het parkeren op de openbare weg is ter plaatse ongewenst. De weg is daarvoor te smal (5-5.50 meter breed). Het parkeren belemmert de doorgang en leidt tot verkeersonveilige situaties. Langzaam verkeer komt in de verdrukking. Auto’s kunnen elkaar niet of moeilijk passeren. De Mr. Jac. Takkade is een erftoegangsweg die buiten de bebouwde kom ligt. Er geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur. Het is een doorgaande route voor langzaam verkeer. De situatie kan worden verbeterd door over een lengte van ca. 175 meter een parkeerverbod in te stellen.

 

Over het besluit heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseurs van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, die namens de korpschef optreden (art. 24 BABW).

Bevoegd gezag

Verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (artikel 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben deze bevoegdheid bij besluit van 30 juli 2013 gemandateerd aan burgemeester en wethouders van Amstelveen. Voor Amstelveen is een mandaatbesluit van toepassing. Er is ondermandaat verleend aan de juridisch adviseur verkeer van de gemeente.

 

Het betreffende weggedeelte ligt buiten de bebouwde kom en is in beheer bij de gemeente Aalsmeer.

Tekening

Aalsmeer, 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

namens dezen,

mr. J.C.M. Otten

juridisch adviseur verkeer

Inzage

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk meldt u uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dit kan via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

 

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Een verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.