Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2019, 14938VerkeersbesluitenVerkeersbesluit herinrichting parkeerterrein en aanwijzing voetgangersoversteekplaats Dreef

Logo Aalsmeer

Zaaknummer: Z18-021244

 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer besluiten in verband met de herinrichting van het parkeerterrein aan noordkant van de Dreef de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

  • Het instellen van een parkeerverbodzone voor het parkeerterrein, de toegangsweg vanaf dat terrein naar het zwembad De Waterlelie en de in- en uitrit van het parkeer terrein;

  • het aanwijzen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op verschillende plekken op het parkeerterrein en bij het zwembad;

  • het aanwijzen van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen op het parkeerterrein;

  • het aanwijzen van een voetgangersoversteekplaats op de doorgaande weg ter hoogte van de percelen Dreef 18 en 20;

  • het aanwijzen van een verplicht tweerichtingenfietspad rondom het parkeerterrein;

  • het opheffen van de vrachtwagenparkeerplaats op het parkeerterrein.

Dit gebeurt door het plaatsen en het verwijderen van zoneborden E1 en borden B6, D2, E4 (met onderborden), E6, E8, G11 en L2 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het aanbrengen van een zebramarkering op het wegdek.

De maatregelen zijn aangegeven op de tekeningen R&B-V-2018-24-A en B.

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

  • de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

  • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Motivering

Het besluit strekt conform artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a);

- het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b);

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d);

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (lid 2a);

- het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (lid 3a).

 

Het besluit wordt als volgt gemotiveerd:

Aan de noordkant van de Dreef wordt de nieuwbouw van de brede school Triade gerealiseerd en worden het zwembad De Waterlelie en de sporthal uitgebreid. Het voormalige sportterrein wordt ingericht als park. Het park wordt geschikt gemaakt voor het houden van evenementen. In verband hiermee wordt het bestaande parkeerterrein heringericht en vergroot. Bij het zwembad komen vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Het zwembad faciliteert gehandicaptenzwemmen. Voor de school en het buurthuis en het evenemententerrein liggen deze plaatsen te ver weg. Daarom worden er bij de school en het buurthuis in totaal ook vier bij elkaar gelegen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen. Op het noordoostelijke deel van het parkeerterrein komen bovendien nog twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen voor bezoekers van het evenemententerrein. Daarmee wordt het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen met acht plaatsen uitgebreid tot in totaal tien plaatsen. Op het noordoostelijke deel van het parkeerterrein worden tevens vier naast elkaar gelegen parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De parkeerplaatsen worden voorzien van twee laadpalen met een dubbel aansluitpunt, waardoor in totaal gelijktijdig vier auto’s kunnen worden opgeladen. Met onderborden met opschrift “opladen elektrische motorvoertuigen” wordt aangegeven dat de parkeerplaatsen alleen mogen worden gebruikt voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De gemeente Aalsmeer stimuleert het elektrisch vervoer. Dit vervoer draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente Aalsmeer. Voor het opladen van elektrische motorvoertuigen is het noodzakelijk om een netwerk van oplaadpunten te creëren. De locatie is getoetst aan de Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen van de gemeente.

 

Het is niet wenselijk dat er buiten de vakken wordt geparkeerd. Daarom geldt er voor het parkeerterrein, de toegangsweg naar het zwembad en de in- en uitritten van het parkeerterrein een parkeerverbod, zodat er alleen binnen de parkeervakken mag er worden geparkeerd. Dit wordt met zoneborden aangegeven. Deze borden vervangen de borden E8 van genoemde bijlage.

 

Met de nieuwe inrichting is het parkeerterrein het parkeren van grote voertuigen niet meer toegestaan. Het parkeren van grote voertuigen op dit parkeerparkeerterrein is echter niet gerelateerd aan de rondom het parkeerterrein gelegen voorzieningen en past daar gezien deze voorzieningen ook niet bij. Op grond van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente zijn de locaties voor het parkeren van grote voertuigen in een aanwijzingsbesluit vastgesteld. Het parkeerterrein aan de Dreef wordt daarin niet genoemd.

 

Er komen vrij liggende tweerichtingenfietspaden rondom het parkeerterrein en het park. Brommers maken gebruik van de rijbaan. Fietsers en snorfietsere op dit tweerichtingenfietspad geven bij de kruisingen met de doorgaande weg van de Dreef voorrang aan bestuurders op deze doorgaande weg.

 

In de looproute naar de school wordt ter hoogte van de woningen Dreef 18 en 20 een voetgangersoversteekplaats aangewezen. Een middengeleider zorgt ervoor dat voetgangers in twee etappes kunnen oversteken. Bestuurders van voertuigen op de rijbaan van de Dreef dienen deze middengeleider rechts te passeren en dienen voorrang te verlenen aan overstekende voetgangers.

 

Over het besluit heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseurs van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, die namens de korpschef optreden (art. 24 BABW).

Bevoegd gezag

Verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (artikel 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben deze bevoegdheid bij besluit van 30 juli 2013 gemandateerd aan burgemeester en wethouders van Amstelveen. Voor Amstelveen is een mandaatbesluit van toepassing. Er is ondermandaat verleend aan de juridisch adviseur verkeer van de gemeente.

 

De genoemde weg en het parkeerterrein liggen binnen de bebouwde kom en zijn in beheer bij de gemeente Aalsmeer.

Tekeningen

Inzage

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

Aalsmeer, 11 maart 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

namens dezen,

mr. J.C.M. Otten

juridisch adviseur verkeer

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk meldt u uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Het bezwaarschrift richt u aan het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. Juridische zaken, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dit kan via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

 

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Een verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.