Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2019, 14922Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Herinrichting N243”

Logo Beemster

Op 5 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Beemster het bestemmingsplan “Herinrichting N243” vastgesteld.

Zakelijke inhoud

Dit bestemmingsplan (ID-code NL.IMRO.0370.2017BPN243-VA01) biedt een planologische regeling voor de herinrichting van de provinciale weg N243 tussen Alkmaar en Koggenland. De provincie wil de functie van de N243 als gebiedsontsluitingsweg in standhouden, de weg veiliger maken en waar mogelijk de ruimtelijke karakteristieken van het gebied versterken. Een herinrichting van de N243 met onder andere de aanleg van rotondes op een aantal kruispunten moet daaraan bijdragen. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde plan ligt met ingang van 25 maart tot en met 6 mei 2019 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is eveneens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Daarnaast is dit mogelijk voor iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het plan daarin heeft aangebracht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

 

Purmerend, 21 maart 2019